Language of document :

Odvolanie podané 8. júla 2019: Jakov Ardalic a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 30. apríla 2019 v spojených veciach T-523/16 a T-542/16, Ardalic a i./Rada

(vec C-518/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolatelia: Jakov Ardalic, Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet, Despina Kanellou, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki, Cam Tran Thi (v zastúpení: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európsky parlament

Návrhy odvolateľov

zrušiť napadnutý rozsudok,

zrušiť rozhodnutie neposkytnúť už odvolateľom od roku 2014 čas na cestu ani ročnú náhradu cestovných výdavkov,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolatelia tvrdia, že v napadnutom rozsudku došlo k niekoľkým prípadom nesprávneho právneho posúdenia.

Po prvé sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bodoch 65 a 73 rozsudku, keď obmedzil rozsah súdneho preskúmania, ktoré mu prináleží vykonať na „zjavné“ prípady.

Po druhé sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bodoch 68 až 71 napadnutého rozsudku keď rozhodol, že odvolatelia neboli v porovnateľnej situácii ako úradníci, ktorých práva na čas na cestu a na ročnú náhradu cestovných výdavkov sa zachovali.

Po tretie sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bodoch 67 a 74 až 84 rozsudku keď rozhodol, že sporná právna úprava neporušuje zásadu proporcionality.

____________