Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 15 stycznia 2019 r. w sprawie T-513/18, Fryč/Komisja, wniesione w dniu 14 marca 2019 r. przez Petra Fryča

(Sprawa C-230/19 P)

Język postępowania: czeski

Strony

Wnoszący odwołanie: Petr Fryč (przedstawiciel: adwokat Š. Oharková)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 5 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (ósma izba) uznał, że to odwołanie jest oczywiście bezzasadne.

____________