Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Stuttgart (Германия), постъпило на 19 юли 2019 г. — Fussl Modestraße Mayr GmbH/SevenOne Media GmbH

(Дело C-555/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Stuttgart

Страни в главното производство

Ищец: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Ответник: SevenOne Media GmbH

Преюдициални въпроси

Следва ли

а)    член 4, параграф 1 от Директива 2010/13/ЕС1 ,

б)    установеният в правото на Съюза принцип на равенство и

в)    разпоредбите на член 56 ДФЕС относно свободното движение на услуги

да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба, която забранява регионално разпространение на реклама по разрешени за цялата държава членка програми?

Различен ли би бил отговорът на първия въпрос, ако националното право допуска законови разпоредби, съгласно които регионалното разпространение на реклама може да бъде правно разрешено със специално административно разрешение?

Различен ли би бил отговорът на първия въпрос, ако посочената във втория въпрос възможност за разрешаване на регионална реклама в действителност не се използва и ако предвид това регионалната реклама остава все пак забранена?

Трябва ли член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, разглеждан в светлината на член 10 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и на практиката на Европейския съд по правата на човека, и по-специално на принципа на плурализъм на информацията, да се тълкува в смисъл, че не допуска национална разпоредба като посочената в първи, втори и трети въпрос?

____________

1     Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 2010 г., стр. 1).