Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Stuttgart (Německo) dne 19. července 2019 – Fussl Modestraße Mayr GmbH v. SevenOne Media GmbH

(Věc C-555/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Stuttgart

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Žalovaná: SevenOne Media GmbH

Předběžné otázky

1.    Musí být

a)    čl. 4 odst. 1 směrnice 2010/13/EU1 ,

b)    unijněprávní zásada rovnosti a

c)    pravidla uvedená v článku 56 SFEU týkající se volného pohybu služeb,

vykládány v tom smyslu, že brání úpravě ve vnitrostátním právu, která zakazuje regionální šíření reklamy v rozhlasovém a televizním vysílání s povolením pro celý členský stát?

2.    Je nutno první otázku posoudit odchylně, pokud vnitrostátní právo umožňuje zákonnou úpravu, podle níž lze regionální šíření reklamy připustit zákonem, a v tomto případě je regionální šíření reklamy možné s úředním povolením, které je k tomu dále zapotřebí?

3.    Je nutno první otázku posoudit odchylně, pokud možnost připustit regionální reklamu, popsaná ve druhé otázce, není ve skutečnosti využívána a regionální reklama je proto zcela zakázána?

4.    Musí být článek 11 Listiny základních práv Evropské unie s ohledem na článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, zejména zásada plurality informací, vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jaká je popsána v první, druhé a třetí otázce?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. 2010, L 95, s. 1).