Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Stuttgart (Saksamaa) 19. juulil 2019 – Fussl Modestraße Mayr GmbH versus SevenOne Media GmbH

(kohtuasi C-555/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Stuttgart

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Kostja: SevenOne Media GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas

a)    direktiivi 2010/13/EL artikli 4 lõiget 1,1

b)    liidu õiguses sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtet ja

c)    ELTL artiklis 56 sätestatud teenuste osutamise vabadust reguleerivaid õigusnorme

tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad reklaami piirkondliku edastamise üleriigilise levikuga ringhäälingukanalil?

2.    Kas esimesele küsimusele tuleb vastata teisiti, kui liikmesriigi õiguse kohaselt on lubatav kord, mille kohaselt võib seaduse alusel anda loa reklaami piirkondlikuks edastamiseks ja sellisel juhul on reklaami piirkondlik edastamine – täiendavalt nõutava – ametliku loa olemasolu korral lubatud?

3.    Kas esimesele küsimusele tuleb vastata teisiti, kui teises küsimuses kirjeldatud piirkondliku reklaami lubatavuse võimalust tegelikult ei kasutata ja seetõttu on piirkondlik reklaam täielikult keelatud?

4.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 11, võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 10, Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat ning eelkõige teabe mitmekesisuse põhimõtet, tuleb tõlgendada nii, et esimeses, teises ja kolmandas küsimuses kirjeldatud liikmesriigi õigusnormid on sellega vastuolus?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (ELT 2010, L 95, lk 1).