Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Stuttgart (Saksa) on esittänyt 19.7.2019 – Fussl Modestraße Mayr GmbH v. SevenOne Media GmbH

(Asia C-555/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Stuttgart

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Vastaaja: SevenOne Media GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko

a)    direktiivin 2010/13/EU1 4 artiklan 1 kohtaa,

b)    unionin oikeuden mukaista yhdenvertaisuusperiaatetta ja

c)    SEUT 56 artiklan palvelujen tarjoamisen vapautta koskevia määräyksiä

tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansallisen oikeuden säännöstölle, jolla kielletään alueellinen mainonta koko jäsenvaltiossa sallituissa radio-ohjelmissa?

Onko ensimmäistä kysymystä arvioitava poikkeavasti, kun kansallisessa oikeudessa sallitaan lakisääteiset järjestelmät, joiden mukaan alueellinen mainonta voidaan sallia lailla ja on tässä tapauksessa sallittu – lisäksi vaadittavalla – hallinnollisella luvalla?

Onko ensimmäistä kysymystä arvioitava poikkeavasti, kun toisessa kysymyksessä kuvattua mahdollisuutta alueellisen mainonnan sallimiseen ei tosiasiallisesti käytetä ja kun alueellinen mainonta on vastaavasti jatkuvasti kielletty?

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklaa, kun otetaan huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 10 artikla ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, erityisesti tiedon moniarvoisuutta koskeva periaate, tulkittava siten, että se on esteenä kolmessa ensimmäisessä kysymyksessä kuvatun kaltaiselle kansalliselle säännöstölle?

____________

1 Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10.3.2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU (EUVL 2010, L 95, s. 1).