Language of document :

A Landgericht Stuttgart (Németország) által 2019. július 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fussl Modestraße Mayr GmbH kontra SevenOne Media GmbH

(C-555/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Stuttgart

Az alapeljárás felei

Felperes: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Alperes: SevenOne Media GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni

a)    a 2010/13/EU irányelv1 4. cikkének (1) bekezdését,

b)    az egyenlőség uniós jogi alapelvét és

c)    a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó, az EUMSZ 56. cikk szerinti szabályokat,

hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogi szabályozás, amely tiltja a reklámok regionális terjesztését a tagállam egészére vonatkozóan engedélyezett televíziós műsorokban?

2)    Másként kell-e megítélni az 1. kérdést, amennyiben a nemzeti jog megengedi az olyan törvényi szabályozást, amellyel a reklámok regionális terjesztése törvénnyel engedélyezhető, és ebben az esetben az – ezenfelül szükséges – hatósági engedéllyel megengedett?

3)    Másként kell-e megítélni az 1. kérdést, amennyiben a regionális reklám engedélyezésére vonatkozó, a 2. kérdésben leírt lehetőséget ténylegesen nem veszik igénybe, és a regionális reklám ennek megfelelően mindenütt tilos?

4)    Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkét – az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 10. cikkének, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának figyelembevételével –, és különösen az információs pluralizmus alapelvét, hogy azzal ellentétes az 1., 2. és 3. kérdésben leírtak szerinti nemzeti szabályozás?

____________

1 A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2010. L 95., 1. o.)