Language of document :

2019 m. liepos 19 d. Landgericht Stuttgart (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fussl Modestraße Mayr GmbH / SevenOne Media GmbH

(Byla C-555/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Stuttgart

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fussl Modestraße Mayr GmbH 

Atsakovė: SevenOne Media GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar

a)    Direktyvos 2010/13/ES1 4 straipsnio 1 dalis,

b)    Sąjungos teisėje įtvirtintas lygybės principas ir

c)    SESV 56 straipsnio nuostata dėl laisvės teikti paslaugas

aiškintini taip, kad jie draudžia priimti ir (ar) taikyti nacionalinės teisės aktą, kuriuo transliavimo programose, transliuojamose visoje valstybėje narėje, draudžiama transliuoti reklamą viename regione?

2.    Ar 1 klausimas vertintinas kitaip, jei nacionalinėje teisėje galima taikyti įstatymo nuostatas, pagal kurias įstatymu galima leisti transliuoti reklamą viename regione ir šioje byloje ją transliuoti leidžiama gavus (reikalingą papildomą) institucijos leidimą?

3.    Ar 1 klausimas vertintinas kitaip, jei faktiškai nepasinaudojama 2 klausime nurodyta galimybe leisti transliuoti reklamą viename regione, todėl regione atitinkamai draudžiama transliuoti reklamą?

4.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnis, atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnį ir į Europos žmogaus teisių teismo jurisprudenciją, ypač į informavimo pliuralizmo principą, aiškintini taip, kad jie draudžia priimti ir (ar) taikyti nacionalinės teisės aktą, aprašytą 1, 2 ir 3 klausime?

____________

1 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (OL L 95, 2010, p. 1).