Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. jūlijā iesniedza Landgericht Stuttgart (Vācija) – Fussl Modestraße Mayr GmbH/SevenOne Media GmbH

(Lieta C-555/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Stuttgart

Pamatlietas puses

Prasītāja: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Atbildētāja: SevenOne Media GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai

Direktīvas 2010/13/ES 1 4. panta 1. punkts,

Savienības tiesībās nostiprinātais vienlīdzīgas attieksmes princips un

LESD 56. panta noteikumi par pakalpojumu sniegšanas brīvību

ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, ar kuru ir aizliegta reklāmas reģionāla izplatīšana visā dalībvalstī atļautās apraides programmās?

Vai pirmais jautājums ir jāvērtē citādi, ja valsts tiesībās ir atļautas tiesību normas, atbilstoši kurām ar likumu var atļaut reklāmas reģionālu izplatīšanu un šajā gadījumā tā ir atļauta ar – papildus nepieciešamu – administratīvo atļauju?

Vai pirmais jautājums ir jāvērtē citādi, ja otrajā jautājumā minētā iespēja atļaut reģionālo reklāmu faktiski netiek izmantota un reģionālā reklāma tādējādi joprojām ir aizliegta?

Vai, ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. pantu, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pants, un it īpaši informācijas plurālisma princips, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu tiesisko regulējumu, kāds minēts pirmajā, otrajā un trešajā jautājumā?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2010. gada 10. marts) par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (OV 2010, L 95, 1. lpp.).