Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Stuttgart (Nemecko) 19. júla 2019 – Fussl Modestraße Mayr GmbH/SevenOne Media GmbH

(vec C-555/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Stuttgart

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Žalovaná: SevenOne Media GmbH

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa

a)    článok 4 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ1 ,

b)    zásada rovnosti zaobchádzania práva Únie a

c)    ustanovenia článku 56 ZFEÚ o slobode poskytovania služieb

vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zakazuje regionálne šírenie reklamy vo vysielacích programoch s povolením pre celý členský štát?

2.    Má sa prvá otázka posúdiť odlišne, ak vnútroštátne právo dovoľuje zákonné úpravy, podľa ktorých je možné regionálne šírenie reklamy zákonne povoliť a v tomto prípade je povolené – s úradným povolením, ktoré je na to dodatočne potrebné?

3.    Má sa prvá otázka posúdiť odlišne, ak sa možnosť povolenia regionálnej reklamy opísaná v druhej otázke v skutočnosti nevyužíva a je regionálna reklama je preto všeobecne zakázaná?

4.    Má sa článok 11 Charty základných práv Európskej únie pri zohľadnení článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, najmä zásada plurality informácií, vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, aká je opísaná v otázkach 1, 2 a 3?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (Ú. v. EÚ L 95, 2010, s. 1).