Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgerichts Stuttgart (Nemčija) 19. julija 2019 – Fussl Modestraße Mayr GmbH/SevenOne Media GmbH

(Zadeva C-555/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Stuttgart

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Tožena stranka: SevenOne Media GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba

(a)    člen 4(1) Direktive 2010/13/EU1 ,

(b)    načelo enakega obravnavanja, ki ga določa pravo Unije, in

(c)    pravila na podlagi člena 56 PDEU o svobodi opravljanja storitev

razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni ureditvi, ki prepoveduje regionalno predvajanje oglasov na televizijskih programih, ki so odobreni za celotno ozemlje države članice?

2.    Ali je treba na prvo vprašanje odgovoriti drugače, če nacionalno pravo dopušča zakonske ureditve, v skladu s katerimi je mogoče na podlagi zakona dopustiti regionalno predvajanje oglasov, ki je v tem primeru dopustno na podlagi dodatno potrebnega upravnega dovoljenja?

3.    Ali je treba na prvo vprašanje odgovoriti drugače, če se možnosti dopustitve regionalnega oglaševanja, opisane v drugem vprašanju, dejansko ne uporablja in je regionalno oglaševanje zato stalno prepovedano?

4.    Ali je treba člen 11 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ob upoštevanju člena 10 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, zlasti načelo raznolikosti virov informacij, razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je opisana v prvem, drugem in tretjem vprašanju?

____________

1 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (UL L 95, 2010, str. 1).