Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Stuttgart (Tyskland) den 19 juli 2019 – Fussl Modestraße Mayr GmbH mot SevenOne Media GmbH

(Mål C-555/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Stuttgart

Parter i det nationella målet

Klagande: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Motpart: SevenOne Media GmbH

Tolkningsfrågor

1.    Ska

a)    artikel 4.1 i direktiv 2010/13/EU,

b)    den unionsrättsliga likabehandlingsprincipen och

c)    bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster enligt artikel 56 FEUF

tolkas så, att de utgör hinder mot en nationell bestämmelse som förbjuder regional spridning av reklam i radio- och tv-program med sändningstillstånd för hela medlemsstaten?

2.    Påverkas svaret på fråga 1 om det enligt nationell rätt är tillåtet att införa bestämmelser som innebär att regional spridning av reklam kan tillåtas enligt lag och det i detta fall krävs ett ytterligare tillstånd från myndighet?

3.    Påverkas svaret på fråga 1 om den möjlighet som beskrivs i fråga 2 att tillåta regional reklam inte används i praktiken och regional reklam således genomgående är förbjuden?

4.    Ska artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna med beaktande av artikel 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt principen om informationspluralism tolkas så, att den utgör hinder mot en nationell bestämmelse såsom den som beskrivs i frågorna 1–3?

____________