Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 6 юни 2019 г. — Ellmes Property Services Limited/SP

(Дело C-433/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ellmes Property Services Limited

Ответник: SP

Преюдициални въпроси

1.    Трябва ли член 24, точка 1, първа алинея, първа алтернатива от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1 (наричан по-нататък „Регламентът Брюксел Ia“) да се тълкува в смисъл, че предметът на искове от собственик на жилище, които целят да забранят на друг собственик на жилище да променя без съгласието на останалите собственици на жилища обект в режим на етажна собственост, по-специално неговото предназначение, е предявяването на вещни права?

2.    При отрицателен отговорът на първия въпрос:

Трябва ли член 7, параграф 1, буква а) от Регламент „Брюксел Ia“ да се тълкува в смисъл, че предметът на посочените искове са права въз основа на договор, които следва да се изпълнят по местонахождението на имуществото?

____________

1 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.