Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 6. juunil 2019 – Ellmes Property Services Limited versus SP

(kohtuasi C-433/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Ellmes Property Services Limited

Vastustaja: SP

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1 (edaspidi „määrus (EL) nr 1215/2012“) artikli 24 punkti 1 esimese lõigu esimest alternatiivi tuleb tõlgendada nii, et korteriomaniku esitatud hagidega, mille eesmärk on keelata teisel korteriomanikul oma eriomandi eset, eelkõige selle otstarvet ülejäänud korteriomanike nõusolekuta omavoliliselt muuta, nõutakse asjaõiguse maksmapanekut?

2.    Juhul kui vastus esimesele küsimusele on eitav:

Kas määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 7 punkti 1 alapunkti a tuleb tõlgendada nii, et esimeses küsimuses nimetatud hagide esemeks on lepingust tulenevad nõuded, mis tuleb täita vaidlusaluse asja asukohas?

____________

1 ELT 2012, L 351, lk 1.