Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 6.6.2019 – Ellmes Property Services Limited v. SP

(asia C-433/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ellmes Property Services Limited

Vastapuoli: SP

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 (jäljempänä Bryssel Ia -asetus) 24 artiklan 1 alakohdan ensimmäistä virkettä tulkittava siten, että asunnonomistajan nostamat kanteet, joilla halutaan kieltää toista asunnonomistajaa muuttamasta asuntoaan ja erityisesti sen käyttötarkoitusta ilman muiden asunnonomistajien suostumusta, perustuvat esineoikeudelliseen vaatimukseen?

Jos kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko Bryssel Ia -asetuksen 7 artiklan 1 alakohdan a alakohtaa tulkittava siten, että 1 kohdassa tarkoitetut kanteet perustuvat sopimusvelvoitteisiin, jotka on täytettävä sopimuksen kohteena olevan omaisuuden sijaintipaikassa?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.