Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2019. június 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ellmes Property Services Limited kontra SP

(C-433/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Ellmes Property Services Limited

Alperes: SP

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: átdolgozott „Brüsszel I” rendelet) 24. cikke 1. pontjának első francia bekezdésében foglalt első esetet, hogy egy lakástulajdonos keresetének a tárgya dologi jog érvényesítése, ha egy másik lakástulajdonos számára meg kívánja tiltani, hogy lakóingatlanát, és különösen annak rendeltetését önhatalmúlag, a többi lakástulajdonos hozzájárulása nélkül megváltoztassa?

Amennyiben az e kérdésre adott válasz nemleges:

Úgy kell-e értelmezni az átdolgozott „Brüsszel I” rendelet 7. cikke 1. pontjának a) alpontját, hogy az 1. pontban említett kereset tárgya szerződés, amelyet a dolog fekvésének helyén kell teljesíteni?

____________

1 HL 2012. L 351., 1. o.