Language of document :

2019 m. birželio 6 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ellmes Property Services Limited / SP

(Byla C-433/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Ellmes Property Services Limited

Kita kasacinio proceso šalis: SP

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/20121 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas „Briuselis Ia“) 24 straipsnio 1 punkto pirmos pastraipos pirma sąlyga turi būti aiškinama taip, kad būsto savininko ieškinių, kuriais siekiama uždrausti kitam būsto savininkui savavališkai, be kitų būstų savininkų sutikimo pakeisti būsto nuosavybės objektą, visų pirma jo paskirtį, dalykas yra reikalavimas pripažinti daiktines teises?

2.    Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar Reglamento „Briuselis Ia“ 7 straipsnio 1 punkto a papunktis turi būti aiškinamas taip, kad pirmame klausime nurodytų ieškinių dalykas yra iš sutarčių kylančios prievolės, kurios turi būti įvykdytos turto buvimo vietoje?

____________

1 OL L 351, 2012, p. 1.