Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. jūnijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Ellmes Property Services Limited/SP

(Lieta C-433/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ellmes Property Services Limited

Atbildētājs: SP

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1 (turpmāk tekstā – “Regula “Brisele Ia”) 24. panta 1. punkta 1. apakšpunkta pirmā alternatīva ir jāinterpretē tādējādi, ka dzīvokļa īpašnieka prasību, ar kurām ir paredzēts citam dzīvokļa īpašniekam aizliegt vienpusēji, bez pārējo dzīvokļu īpašnieku piekrišanas mainīt sava dzīvokļa īpašuma objektu, it īpaši tā lietošanas veidu, priekšmets ir lietu tiesību īstenošana?

Gadījumā, ja uz šo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši:

Vai Regulas “Brisele Ia” 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka 1. punktā minēto prasību priekšmets ir līgumi, kas ir jāizpilda lietas atrašanās vietā?

____________

1 OV 2012, L 351, 1. lpp.