Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 6. júna 2019 – Ellmes Property Services Limited/SP

(vec C-433/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku: Ellmes Property Services Limited

Odporca v konaní o opravnom prostriedku: SP

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 24 bod 1 prvý pododsek prvý variant nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 (ďalej len „nariadenie Brusel I a“) vykladať v tom zmysle, že predmetom žalôb vlastníka bytu, ktoré majú inému vlastníkovi bytu zakázať, aby svojvoľne, bez súhlasu ostatných vlastníkov bytov, zmenil svoj bytový objekt, najmä jeho účel, je uplatnenie vecného práva?

2.    V prípade zápornej odpovede na túto otázku:

Má sa článok 7 bod 1 písm. a) nariadenia Brusel I a vykladať v tom zmysle, že predmetom žalôb uvedených v bode 1 sú zmluvné plnenia, ktoré treba plniť na mieste, kde sa vec nachádza?

____________

1 Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.