Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshofs (Avstrija) 6. junija 2019 – Ellmes Property Services Limited/SP

(Zadeva C-433/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Ellmes Property Services Limited

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: SP

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 24(1), prva možnost prvega pododstavka, Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1 (v nadaljevanju: Uredba št. 1215/2012) razlagati tako, da je predmet tožb etažnega lastnika, katerih namen je, da se drugemu etažnemu lastniku prepove, da bi svoj objekt etažne lastnine, zlasti njegovo namembnost, samovoljno spremenil brez soglasja preostalih etažnih lastnikov, uveljavljanje stvarne pravice?

2.    Če je odgovor na to vprašanje nikalen:

Ali je treba člen 7(1)(a) Uredbe št. 1215/2012 razlagati tako, da so predmet tožb, navedenih v točki 1, zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji, ki jih je treba izpolniti v kraju, kjer se stvar nahaja?

____________

1 UL L 351, 2012, str. 1.