Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 6 juni 2019 – Ellmes Property Services Limited mot SP

(Mål C-433/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Ellmes Property Services Limited

Motpart: SP

Tolkningsfrågor

Ska det första alternativet i artikel 24 punkt 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område1 (nedan kallad Bryssel Ia-förordningen) tolkas på så sätt att en talan som har väckts av en lägenhetsägare som vill förbjuda en annan lägenhetssägare att egenmäktigt och utan de övriga lägenhetsägarnas samtycke ändra sin ägarlägenhet, och särskilt lägenhetens ändamål, avser hävdande av sakrätt i fast egendom?

2.    Om föregående fråga besvaras nekande:

Ska artikel 7 punkt 1 led a i Bryssel Ia-förordningen tolkas på så sätt att den talan som anges i den första frågan avser avtalsenliga krav som ska uppfyllas på den ort där objektet är beläget?

____________

1 EUT 2012, L 351, s. 1.