Language of document :

Преюдициално запитване от Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Испания), постъпило на 13 юни 2019 г. — Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(Дело C-462/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Страни в главното производство

Засегната страна: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Други страни: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak, Unión General de Trabajadores (UGT)

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 101 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че забранява споразумения между оператори и представители на работниците, включително под наименованието „колективни трудови договори“, които предвиждат прехвърляне на работниците, свързани с акционерно дружество за управление на докерите (SAGEP), към отделящи се от това дружество предприятия и определят начина, по който се извършва това прехвърляне?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос, трябва ли член 101 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че не допуска разпоредби от вътрешното право като съдържащите се в Real Decreto-ley 9/2019 (Кралски декрет-закон 9/2019), доколкото те служат за основа на колективни трудови договори, с които се налага определена форма на прехвърляне на работници, която излиза извън трудовите въпроси и поражда хармонизация по търговски въпроси?

Ако се приеме, че посочените разпоредби са в противоречие с правото на Съюза, трябва ли практиката на Съда относно предимството на правото на ЕС и съответните последици, посочени по-специално в решения Simmenthal1 и Fratelli Costanzo2 , да се тълкува в смисъл, че задължава публичноправен орган като Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Национална комисия в областта на пазарите и конкуренцията, Испания) да не прилага разпоредбите на вътрешното право, които са в противоречие с член 101 ДФЕС?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, трябва ли член 101 ДФЕС и Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора3 , както и задължението да се гарантира ефективността на разпоредбите на ЕС, да се тълкуват в смисъл, че от административен орган като Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Национална комисия в областта на пазарите и конкуренцията) се изисква да налага глоби и периодични имуществени санкции на субекти, които имат поведение като описаното по-горе?

____________

1 Решение от 15 декември 1976 г., Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

2 Решение от 22 юни 1989 г., Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).

3 ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167.