Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Španělsko) dne 13. června 2019 – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(Věc C-462/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Účastnice původního řízení

Dotčená účastnice řízení: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Další účastníci řízení: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak, Unión General de Trabajadores (UGT)

Předběžné otázky

Musí být článek 101 SFEU vykládán v tom smyslu, že jsou zakázány dohody mezi hospodářskými subjekty a zástupci zaměstnanců, i když jsou nazvány kolektivními smlouvami, pokud stanoví, že podniky, které se oddělí od SAGEP, musí převzít zaměstnance náležející k SAGEP, a způsob, jakým se uvedené převzetí provede?

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, musí být článek 101 SFEU vykládán v tom smyslu, že brání takovým ustanovením vnitrostátního práva, jaká jsou obsažena v královském legislativním nařízení 9/2019, v rozsahu, v němž se vztahuje na kolektivní smlouvy, které ukládají určitou formu převzetí zaměstnanců, jež jde nad rámec pracovněprávních záležitostí a vede k harmonizaci obchodních podmínek?

Pokud bude shledáno, že uvedená právní ustanovení jsou v rozporu s unijním právem, musí být judikatura Soudního dvora týkající se přednosti unijního práva a jeho důsledků, které vyplývají mimo jiné z rozsudků Simmenthal1 a Fratelli Costanzo2 , vykládána v tom smyslu, že ukládá veřejnoprávnímu orgánu, jako je Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, povinnost nepoužít ustanovení vnitrostátního práva, která jsou v rozporu s článkem 101 SFEU?

V případě kladné odpovědi na první otázku, musí být článek 101 SFEU a nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy3 a povinnost zajistit účinnost unijní právní úpravy vykládány v tom smyslu, že vyžadují, aby takový správní orgán, jako je Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, uložil subjektům, které se chovají tak, jak bylo popsáno, pokuty a penále?

____________

1 Rozsudek ze dne 15. prosince 1976, Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

2 Rozsudek ze dne 22. června 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).

3 Úř. věst. 2003, L 1, s. 1.