Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Hispaania) 13. juunil 2019 – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(kohtuasi C-462/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Menetluses osalesid: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak, Unión General de Trabajadores (UGT)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELTL artiklit 101 tuleb tõlgendada nii, et ettevõtjate ja töötajate esindajate vahelisi kokkuleppeid, mis eksisteerivad ka kollektiivlepingute nime all, tuleb pidada keelatuks, kui nendega määratakse kindlaks SAGEPiga seotud töötajate üleminek ettevõtjatele, kes sellest äriühingust lahkuvad, ja selle ülemineku toimumise viis?

2.    Kas juhul, kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, tuleb ELTL artiklit 101 tõlgendada nii, et sellega on vastuolus sellised riigisisesed õigusnormid nagu kuninga dekreetseaduse 9/2019 sätted, kuivõrd need hõlmavad kollektiivlepinguid, millega kehtestatakse teatav töötajate ülemineku vorm, mis läheb kaugemale tööküsimustest ja millega ühtlustatakse kaubandustingimused?

3.    Kas juhul, kui leitakse, et nimetatud õigusnormid on liidu õigusega vastuolus, tuleb ELi õiguse esimust ja selle tagajärgi puudutava Euroopa Kohtu praktikat, mis tuleneb muu hulgas kohtuotsustest Simmenthal1 ja Fratelli Costanzo2 , tõlgendada nii, et see kohustab sellist avalik-õiguslikku asutust nagu Riiklik Turgude ja Konkurentsi Komisjon jätma kohaldamata riigisisesed õigusnormid, mis on ELTL artikliga 101 vastuolus?

4.    Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, tuleb ELTL artiklit 101 ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta3 ning kohustust tagada ELi õigusnormide tõhusus tõlgendada nii, et need nõuavad, et selline haldusasutus nagu Riiklik Turgude ja Konkurentsi Komisjon määraks ettevõtjatele, kes käituvad kirjeldatud viisil, trahvid ja karistusmaksed?

____________

1 15. detsembri 1976. aasta kohtuotsus Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

2 22. juuni 1989. aasta kohtuotsus Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).

3 EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205.