Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Espanja) on esittänyt 13.6.2019 – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarios (ASOPORT)

(asia C-462/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Pääasian asianosaiset

Osapuoli, jota asia koskee: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarios (ASOPORT)

Muut osapuolet: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak ja Unión General de Trabajadores (UGT)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 101 artiklaa tulkittava siten, että yritysten ja työntekijöiden edustajien välisiä sopimuksia on pidettävä kiellettyinä, silloinkin kun niitä kutsutaan työehtosopimuksiksi, jos niissä vahvistetaan, että yritysten, jotka eroavat SAGEP:stä, työntekijät, jotka kuuluvat SAGEP:n piiriin, on otettava ns. vanhoina työntekijöinä palvelukseen samoin kuin tapaa, jolla työntekijöiden ottaminen palvelukseen vanhoina työntekijöinä toteutetaan?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko SEUT 101 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä kuninkaan asetukseen 9/2019 sisältyvien kaltaisille säännöksille, koska ne ovat perustana työehtosopimuksille, joissa määrätään työntekijöiden ottamisesta palvelukseen vanhoina työntekijöinä tavalla, joka ylittää työhön liittyvät kysymykset ja jolla yhdenmukaistetaan liiketoiminnallisia edellytyksiä?

Jos katsotaan, että edellä mainitut oikeussäännöt ovat unionin oikeuden vastaisia, onko unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joka koskee unionin oikeuden ensisijaista soveltamista ja sen seurauksia ja joka sisältyy muun muassa tuomioon Simmenthal1 ja tuomioon Fratelli Costanzo,2 tulkittava siten, että niissä velvoitetaan Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencian (kansallinen markkina- ja kilpailuviranomainen) kaltainen julkisoikeudellinen elin jättämään soveltamatta SEUT 101 artiklan vastaisia kansallisia oikeussääntöjä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko SEUT 101 artiklaa ja perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1/20033 sekä velvoitetta varmistaa unionin oikeussääntöjen tehokkuus, tulkittava siten, että niissä edellytetään Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencian kaltaisen hallintoviranomaisen määräävän seuraamuksena sakkoja ja uhkasakkoja yhteisöille, jotka toteuttavat edellä kuvatun kaltaisia menettelytapoja?

____________

1 Tuomio 15.12.1976, Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

2 Tuomio 22.6.1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).

3 EYVL 2003, L 1, s. 1.