Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. lipnja 2019. uputio Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Španjolska) – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(predmet C-462/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Stranke glavnog postupka

Zainteresirana stranka u svojstvu oštećenika: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Druge stranke: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak, Unión General de Trabajadores (UGT)

Prethodna pitanja

Treba li članak 101. UFEU-a tumačiti na način da se smatraju zabranjenima sporazumi između radnika i predstavnika radnika, čak i oni pod nazivom kolektivni ugovori, ako prenošenje ugovora o radu radnika povezanih sa SAGEP-om (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios) (Dioničko društvo za upravljanje lučkim radnicima) i način na koji se navedeno prenošenje ugovora o radu provodi određuju poduzeća koja su se odvojila od tog društva?

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno pitanje, treba li članak 101. UFEU-a tumačiti na način da mu se protive odredbe nacionalnog prava, poput odredbi Real Decreto-leya 9/2019 (Kraljevska uredba sa zakonskom snagom 9/2019), u mjeri u kojoj se na njima temelje kolektivni ugovori kojima se nalaže određeni oblik prenošenja ugovora o radu radnika koji nadilazi pitanja tržišta rada i dovodi do usklađivanja trgovačkih uvjeta?

U slučaju da se smatra da su navedene zakonske odredbe protivne pravu Unije, treba li sudsku praksu ovog suda o nadređenosti prava EU-a i njezinim posljedicama, sadržanim, među ostalim, u presudama Simmenthal1 i Fratelli Costanzo2 , tumačiti na način da se njome obvezuje javnopravno tijelo, poput Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Nacionalna komisija za tržišta i tržišno natjecanje, Španjolska), da ne primijeni odredbe nacionalnog prava koje su protivne članku 101. UFEU-a?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, treba li članak 101. UFEU-a i Uredbu Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u3 , te obvezu osiguranja učinkovitosti pravnih pravila EU-a, tumačiti na način da se njima od upravnog tijela kao što je Nacionalna komisija za tržišta i tržišno natjecanje zahtijeva izricanje novčanih kazni i periodičnih penala subjektima koji postupaju na opisan način?

____________

1 Presuda od 15. prosinca 1976., Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180)

2 Presuda od 22. lipnja 1989., Costanzo (103/88, EU:C:1989:256)

3 SL 2003., L 1, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1. str. 165.)