Language of document :

2019 m. birželio 13 d. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(Byla C-462/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Šalys pagrindinėje byloje

Suinteresuotoji šalis: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Kitos šalys: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak, Unión General de Trabajadores (UGT)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 101 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiami ūkio subjektų ir darbuotojų atstovų susitarimai, įskaitant kolektyvines sutartis, kuriuose įmonėms, atsiskiriančioms nuo SAGEP, numatyta pareiga perimti su SAGEP susijusius darbuotojus, ir minėto perėmimo tvarka?

2.    Jeigu atsakymas į pirmesnį klausimą būtų teigiamas: ar SESV 101 straipsnis turi būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalinės teisės nuostatas, kaip antai įtvirtintas Real Decreto-ley 9/2019 (Karaliaus dekretas įstatymas Nr. 9/2019), tiek, kiek jomis grindžiamos kolektyvinės sutartys, kuriose nustatoma tam tikra darbuotojų perėmimo tvarka, kuri apima ne tik su darbo santykiais susijusius klausimus, bet ir derina komercines sąlygas?

3.    Jei būtų pripažinta, kad šios teisės nuostatos nesuderinamos su ES teise: ar Teisingumo Teismo jurisprudencija, susijusi su ES teisės viršenybe ir jos pasekmėmis, suformuota, be kita ko, sprendimuose Simmenthal1 ir Fratelli Costanzo2 , turi būti aiškinama kaip įpareigojanti viešosios teisės reglamentuojamus subjektus, kaip antai Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Nacionalinė rinkų ir konkurencijos komisija), netaikyti nacionalinės teisės nuostatų, nesuderinamų su SESV 101 straipsniu?

4.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar SESV 101 straipsnis ir 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo3 ir pareiga užtikrinti ES taisyklių veiksmingumą turi būti aiškinami kaip reikalaujantys, kad administracinė institucija, kaip antai Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Nacionalinė rinkų ir konkurencijos komisija), skirtų vienkartines ir periodines baudas subjektams, kurie vykdo minėtus veiksmus?

____________

1 1976 m. gruodžio 15 d. Sprendimas Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

2 1989 m. birželio 22 d. Sprendimas Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).

3 OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205.