Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. jūnijā iesniedza Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Spānija) – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(Lieta C-462/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Pamatlietas puses

Prasītāja: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Pārējie lietas dalībnieki: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak un Unión General de Trabajadores (UGT)

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 101. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka par aizliegtām ir uzskatāmas darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju noslēgtās vienošanās, tostarp tā sauktie darba koplīgumi, ja uzņēmumiem, kas nodalās no SAGEP [Ostu stividoru pārvaldības akciju sabiedrības], tajās ir noteikts pienākums pārņemt ar SAGEP saistītus darbiniekus, kā arī paredzēts minētās pārņemšanas veids?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu būtu apstiprinoša, vai LESD 101. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir tādas valsts tiesību normas kā Karaļa Dekrētlikumā 9/2019 iekļautās, ciktāl tās veido pamatu darba koplīgumiem, kuros ir noteikts konkrēts darbinieku pārņemšanas veids, kas pārsniedz ar nodarbinātību saistītus jautājumus un izraisa tirdzniecības nosacījumu saskaņošanu?

Ja minētās tiesību normas ir pretrunā Savienības tiesībām, vai šīs Tiesas judikatūra attiecībā uz ES tiesību pārākumu un tā sekām, kas tostarp ir iekļauta spriedumos Simmenthal 1 un Fratelli Costanzo 2 , ir jāinterpretē tādējādi, ka tādam publisko tiesību subjektam kā Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia [Valsts tirgu un konkurences komisijai] ar to ir noteikts pienākums nepiemērot ar LESD 101. pantu nesaderīgas valsts tiesību normas?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu būtu apstiprinoša, vai LESD 101. pants, Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā 3 , un pienākums nodrošināt ES tiesību normu efektivitāti ir jāinterpretē tādējādi, ka tādai administratīvai iestādei kā Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ir noteikta prasība piemērot naudas sodus un soda maksājumus uzņēmumiem, kas īsteno aprakstīto rīcību?

____________

1 Spriedums, 1976. gada 15. decembris, Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

2 Spriedums, 1989. gada 22. jūnijs, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).

3 OV 2003, L 1, 1. lpp.