Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Španielsko) 13. júna 2019 – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(vec C-462/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Ďalší účastníci konania: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak, Unión General de Trabajadores (UGT)

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 101 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že dohody medzi hospodárskymi subjektmi a zástupcami zamestnancov, a to aj pod názvom kolektívnych dohôd, sa považujú za zakázané, ak stanovujú, že zamestnanci, ktorí sú pridružení k SAGEP, prejdú do podnikov, ktoré sa od SAGEP oddelia, a upravujú spôsob, akým sa uvedený prechod uskutoční?

V prípade, ak bude odpoveď na predchádzajúcu otázku kladná, má sa článok 101 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že mu odporujú také ustanovenia vnútroštátneho práva, aké sa nachádzajú v Real Decreto-ley 9/2019 (kráľovský zákonný dekrét č. 9/2019), v rozsahu, v akom tvoria základ kolektívnych zmlúv, ktoré ukladajú určitý spôsob prechodu zamestnancov k právnemu nástupcovi zamestnávateľa, ktorý prekračuje rámec pracovnoprávnych otázok a vedie k zosúladeniu obchodných podmienok?

V prípade, ak sa konštatuje, že citované zákonné ustanovenia odporujú právu Únie, má sa judikatúra Súdneho dvora týkajúca sa prednosti práva Únie a jej následkov, ktoré sú obsiahnuté okrem iného v rozsudkoch Simmenthal1 a Fratelli Costanzo2 , vykladať v tom zmysle, že takému verejnoprávnemu orgánu, akým je Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Národná komisia pre trhy a hospodársku súťaž), z nej vyplýva povinnosť neuplatniť vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v rozpore s článkom 101 ZFEÚ?

V prípade, ak bude odpoveď na prvú otázku kladná, majú sa článok 101 ZFEÚ, nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy3 a povinnosť zabezpečiť účinnosť predpisov Únie vykladať v tom zmysle, že vyžadujú, aby taký správny orgán, akým je Národná komisia pre trhy a hospodársku súťaž, uložil pokuty a penále subjektom, ktoré konajú opísaným spôsobom?

____________

1 Rozsudok z 15. decembra 1976, Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

2 Rozsudok z 22. júna 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).

3 Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205.