Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 18. července 2019 International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 16. května 2019 ve věci T-396/18, ITSA v. Komise

(Věc C-553/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (zástupce: F. Scanvic, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu Evropské unie ze dne 16. května 2019 ve věci ITSA v. Komise (T-396/18) a uznal aktivní legitimaci navrhovatelky a její právní zájem na podání žaloby;

zrušil nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 ze dne 15. prosince 2017 o klíčových prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků1 , prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků 2 a prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky 3 .

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka v zásadě tvrdí, že Tribunál ji nepřiznal právní zájem na podání žaloby proti nařízení v přenesené pravomoci 2018/573, prováděcímu nařízení 2018/574 a prováděcímu rozhodnutí 2018/576. Tribunál tedy neprávem odmítl jako nepřípustnou žalobu na neplatnost podanou žalobkyní proti těmto třem aktům Komise.

Podle názoru navrhovatelky se jí dvě napadená nařízení týkají přímo, jakož i jejích členů. Další kritéria článku 263 SFEU jsou všechna splněna. Navíc, i když podstatná část napadeného rozhodnutí vyžaduje prováděcí akty ze strany členských států, není tomu tak v případě čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí, který omezuje využití nezávislé třetí strany pouze pro jeden z ověřovacích elementů, které se mají použít na tabákové výrobky. Toto posledně uvedené ustanovení postačuje samo o sobě.

Pokud jde o věc samotnou, navrhovatelka tvrdí, že napadené akty jsou v rozporu s článkem 8 Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky4 . Toto ustanovení zakazuje, aby bylo označování tabákových výrobků svěřeno tabákovému průmyslu, ačkoliv tři napadené akty Komise činí právě toto. Navrhovatelka doplňuje, že výše uvedený protokol, ačkoliv ještě nevstoupil v platnost, byl podepsán a uzavřený Unií, takže Unii zakazuje přijímat akty v rozporu s uvedeným protokolem.

Okolnost, že směrnice 2014/40/EU5 nezakazuje výslovně svěřit dotčené operace tabákovému průmyslu je irelevantní, jelikož zaprvé tato směrnice může a musí být vykládána v souladu s uvedeným protokolem a zadruhé, i za předpokladu, že by takový výklad nebyl možný, směrnice sama by byla v rozporu s uvedeným protokolem a tedy s evropskými smlouvami.

____________

1 Úř. věst. 2018, L 96, s. 1.

2 Úř. vest. 2018, L 96, s. 7.

3 Úř. vest.2018, L 96, s. 57.

4     První protokol k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, přijatý v Soulu dne 12. listopadu 2012

5     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37 (Úř. věst. 2014, L 127, s. 1)