Language of document :

Valitus, jonka International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) on tehnyt 18.7.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-396/18, ITSA v. komissio, 16.5.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-553/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (edustaja: F. Scanvic, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 16.5.2019 asiassa ITSA v. komissio (T-396/18) antaman määräyksen ja vahvistaa valittajan asiavaltuuden ja oikeussuojan tarpeen;

kumoaa tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän osana tehtävien tiedontallennussopimusten keskeisistä tekijöistä 15.12.2017 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/573,1 teknisistä standardeista tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän perustamista ja toimintaa varten 15.12.2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/5742 ja tupakkatuotteisiin lisättävien turvaominaisuuksien teknisistä standardeista 15.12.2017 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/5763 .

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon valittajan oikeussuojan tarvetta delegoidun asetuksen 2018/573, täytäntöönpanoasetuksen 2018/574 ja täytäntöönpanopäätöksen 2018/576 osalta. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti jättänyt tutkimatta valittajan näistä kolmesta komission toimesta nostaman kumoamiskanteen.

Valittajan mukaan molemmat riitautetut asetukset koskevat valittajaa ja sen jäseniä suoraan. Myös muut SEUT 263 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät. Lisäksi valittaja toteaa, että vaikka riidanalaisen päätöksen keskeinen osa edellyttää jäsenvaltioiden täytäntöönpanotoimia, tämä ei koske mainitun päätöksen 3 artiklan 2 kohtaa, jossa rajoitetaan kolmantena osapuolena olevan riippumattoman tahon käyttäminen yhteen viidestä tupakkatuotteisiin lisättävistä turvaominaisuuksista. Tämä säännös on itsessään riittävä.

Asiakysymyksestä valittaja väittää, että riitautetut toimet ovat tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan4 8 artiklan vastaisia. Tässä säännöksessä kielletään tupakkatuotteiden merkitsemisen antaminen tupakkateollisuuden tehtäväksi, mutta kaikilla kolmella riidanalaisella komission toimella tehdään juuri näin. Valittaja toteaa lisäksi, että vaikka edellä mainittu lisäpöytäkirja ei vielä ole voimassa, unioni on allekirjoittanut ja tehnyt sen, joten unioni ei voi ryhtyä tämän lisäpöytäkirjan vastaisiin toimiin.

Sillä, että direktiivissä 2014/40/EU5 ei nimenomaisesti kielletä kyseessä olevien toimenpiteiden antamista tupakkateollisuuden tehtäväksi, on vailla merkitystä, sillä yhtäältä tätä direktiiviä voidaan ja sitä pitää tulkita tämän lisäpöytäkirjan mukaisesti, ja toisaalta, mikäli tällainen tulkinta ei ole mahdollinen, direktiivi itsessään on kyseisen lisäpöytäkirjan ja näin ollen perussopimusten vastainen.

____________

1 EUVL 2018, L 96, s. 1.

2 EUVL 2018, L 96, s. 7.

3 EUVL 2018, L 96, s. 57.

4 Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen Soulissa 12.11.2012 hyväksytty ensimmäinen lisäpöytäkirja.

5 Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3.4.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2014, L 127, s. 1).