Language of document :

Žalba koju je 18. srpnja 2019. podnio International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 16. svibnja 2019. u predmetu T-396/18, ITSA protiv Komisije

(predmet C-553/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (zastupnik: F. Scanvic, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da

ukine rješenje Općeg suda Europske unije od 16. svibnja 2019. u predmetu ITSA/Komisija (T-396/18) i tužitelju prizna aktivnu procesnu legitimaciju i pravni interes;

poništi Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2018/573 od 15. prosinca 2017. o ključnim elementima ugovora o pohrani podataka koji se sklapaju u okviru sustava sljedivosti duhanskih proizvoda1 , Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2018/574 od 15. prosinca 2017. o tehničkim standardima za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda2 i Provedbenu odluku Komisije (EU) 2018/576 od 15. prosinca 2017. o tehničkim standardima za sigurnosna obilježja koja se stavljaju na duhanske proizvode3 .

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj u biti tvrdi da je Opći sud pogrešno ocijenio njegov pravni interes za pokretanje postupka protiv Delegirane uredbe 2018/573, Provedbene uredbe 2018/574 i Provedbene odluke 2018/576. Stoga, Opći sud pogrešno je odbacio kao nedopuštenu tužbu za poništenje koju je tužitelj podnio protiv ovih triju akata Komisije.

Žalitelj tvrdi da dvije pobijane uredbe na njega imaju izravan utjecaj, kao i na njegove članove. Također, zadovoljeni su svi drugi uvjeti iz članka 263. UFEU-a. Nadalje, iako pobijana odluka u bitnome zahtijeva provedbene akte država članica, to nije slučaj s člankom 3. stavkom 2. navedene odluke koji ograničava korištenje neovisne treće strane za samo jedan od pet elemenata sigurnosnog obilježja koji se stavljaju na duhanske proizvode. Ta potonja odredba bila bi dovoljna sama po sebi.

U odnosu na sadržaj žalitelj tvrdi da pobijani akti povređuju članak 8. Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima4 . Ta odredba zabranjuje da radnje označivanja duhanskih proizvoda obavlja duhanska industrija, dok bi se prema trima pobijanim aktima Komisije trebalo postupati točno tako. Žalitelj dodaje da, iako navedeni Protokol još nije stupio na snagu, Unija ga je potpisala i sklopila, što joj zabranjuje da donosi akte koji mu se protive.

Okolnost da Direktiva 2014/40/EU5 izričito ne zabranjuje da duhanska industrija obavlja radnje o kojima je riječ nema utjecaj: s jedne strane, ta direktiva može se i mora tumačiti u skladu s navedenim Protokolom; s druge strane, pod pretpostavkom da takvo tumačenje nije moguće, i sama ta direktiva bila bi protivna navedenom Protokolu i stoga, europskim Ugovorima.

____________

1 SL 2018, L 96, str. 1.

2 SL 2018, L 96, str. 7.

3 SL 2018, L 96, str. 57.

4 Prvi protokol uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom donesenu u Seulu 12. studenoga 2012.

5 Direktiva 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (SL 2014., L 127, str. 1. i ispravci SL 2015., L 150, str. 24. i SL 2017., L 123, str. 135.)