Language of document :

2019 m. liepos 18 d. International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gegužės 16 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-396/18 ITSA / Komisija

(Byla C-553/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA), atstovaujama advokato F. Scanvic

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartį byloje ITSA / Komisija (T-396/18) ir pripažinti apeliantės teisę ir suinteresuotumą pareikšti ieškinį,

panaikinti 2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/573 dėl duomenų saugojimo sutarčių, sudarytinų taikant tabako gaminių atsekamumo sistemą, pagrindinių elementų1 , 2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/574 dėl tabako gaminių atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techninių standartų2 bei 2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/576 dėl tabako gaminiams taikomų saugumo elementų techninių standartų3 .

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė iš esmės teigia, kad Bendrasis Teismas nepaisė jos suinteresuotumo pareikšti ieškinį dėl Reglamento 2018/573, Įgyvendinimo reglamento 2018/574 ir Įgyvendinimo sprendimo 2018/576. Taigi Bendrasis Teismas klaidingai kaip nepriimtiną atmetė jos ieškinį dėl šių trijų Komisijos aktų panaikinimo.

Apeliantės nuomone, du ginčijami reglamentai tiesiogiai susiję su ja ir jos nariais. Taip pat tenkinami SESV 263 straipsnyje įtvirtinti kriterijai. Be to, nors dėl didžiosios dalies ginčijamo sprendimo valstybės narės turi priimti įgyvendinimo aktus, jų nereikia šio sprendimo 3 straipsnio 2 daliai, pagal kurią į nepriklausomą trečiąją šalį reikalaujama kreiptis tik dėl vieno iš penkių autentiškumo patvirtinimo komponentų, kuriais turi būti pažymėti tabako gaminiai. Taigi šios nuostatos savaime pakanka.

Dėl esmės apeliantė teigia, kad ginčijamais aktais pažeidžiamas Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo4 8 straipsnis. Pagal šia nuostata tabako gaminių ženklinimo operacijas draudžiama patikėti tabako pramonei, tačiau būtent toks patikėjimas numatytas trijuose ginčijamuose Komisijos aktuose. Apeliantė priduria, kad nors nurodytas protokolas dar neįsigaliojo, Sąjungą jį sudarė ir pasirašė, ir juo Sąjungai draudžiama imtis protokolui prieštaraujančių veiksmų.

Neturi reikšmės aplinkybė, kad Direktyvoje 2014/40/ES5 nėra aiškaus draudimo patikėti nurodytas operacijas tabako pramonei: viena vertus, ši direktyva gali ir turi būti aiškinama laikantis minėto protokolo; kita vertus, net jei toks aiškinimas būtų neįmanomas, pati direktyva prieštarautų protokolui, o todėl ir Europos sutartims.

____________

1 OL L 96, 2018, p. 1.

2 OL L 96, 2018, p. 7.

3 OL L 96, 2018, p. 57.

4     2012 m. lapkričio 12 d. Seule priimtas Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolas.

5     2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, 2014, p. 1).