Language of document :

Odvolanie podané 18. júla 2019: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) zo 16. mája 2019 vo veci T-396/18, ITSA/Komisia

(vec C-553/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (v zastúpení: F. Scanvic, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. mája 2019 vo veci ITSA/Komisia (T-396/18) a priznal odvolateľke aktívnu legitimáciu a záujem na konaní,

zrušil delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/573 z 15. decembra 2017 o kľúčových prvkoch zmlúv o uchovávaní údajov, ktoré sa majú uzatvárať ako súčasť systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky1 , vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky2 , ako aj vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/576 z 15. decembra 2017 o technických normách pre bezpečnostné prvky, ktoré sa aplikujú na tabakové výrobky3 .

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka v podstate tvrdí, že Všeobecný súd jej nepriznal záujem na konaní proti delegovanému nariadeniu 2018/573, vykonávaciemu nariadeniu 2018/574 a vykonávaciemu rozhodnutiu 2018/576. Vzhľadom na to Všeobecný súd nesprávne zamietol žalobu o neplatnosť, ktorú podala odvolateľka proti týmto trom aktom Komisie, ako neprípustnú.

Podľa názoru odvolateľky sa dve napadnuté nariadenia priamo týkajú jej ako aj jej členov. Ostatné kritériá článku 263 ZFEÚ sú všetky tiež splnené. Okrem toho, hoci si podstatná časť napadnutého rozhodnutia vyžaduje vykonávací akt zo strany členských štátov, toto nie je prípad článku 3 ods. 2 uvedeného rozhodnutia, ktorý obmedzuje využitie nezávislej tretej strany pre jeden z piatich typov bezpečnostných prvkov, ktoré sa majú použiť na tabakové výrobky. Toto posledné uvedené ustanovenie samo osebe postačuje.

Pokiaľ ide o vec samu, odvolateľka tvrdí, že napadnuté akty sú v rozpore s článkom 8 Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami4 . Toto ustanovenie zakazuje, aby označovanie tabakových výrobkov bolo pridelené tabakovému priemyslu, zatiaľ čo v troch napadnutých aktoch Komisie došlo presne k takémuto prideleniu. Odvolateľka dodáva, že vyššie uvedený protokol, hoci ešte nenadobudol platnosť, bol podpísaný a uzatvorený Úniou, takže Únii zakazuje prijímať akty v rozpore s uvedený protokolom.

Okolnosť, že smernica 2014/40/EÚ5 výslovne nezakazuje pridelenie predmetných označovacích činností tabakovému priemyslu nemá žiadny vplyv: jednak táto smernica by mohla a mala by byť vykladaná v súlade s uvedeným protokolom; a jednak, za predpokladu, že takýto výklad by nebol možný, bola by to samotná smernica, ktorá by bola v rozpore s uvedeným protokolom, a v dôsledku toho s európskymi zmluvami.

____________

1 Ú. v. EÚ L 96, 2018, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 96, 2018, s. 7.

3 Ú. v. EÚ L 96, 2018, s. 57.

4 Prvý protokol k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku prijatý v Soule 12. novembra 2012.

5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 2014, s. 1).