Language of document :

Pritožba, ki jo je International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) vložila 18. julija 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 16. maja 2019 v zadevi T-396/18, ITSA/Komisija

(Zadeva C-553/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (zastopnik: F. Scanvic, avocat)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. maja 2019 v zadevi ITSA/Komisija (T-396/18) in pritožnici prizna procesno upravičenje in pravni interes;

razglasi za nične Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2018/573 z dne 15. decembra 2017 o ključnih elementih pogodb o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov1 , Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/574 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov2 in Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/576 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih za varnostne elemente, ki se uporabljajo na tobačnih izdelkih3 .

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v bistvu trdi, da je Splošno sodišče kršilo njen pravni interes za izpodbijanje Delegirane Uredbe 2018/573, Izvedbene uredbe 2018/574 in Izvedbenega sklepa 2018/576. Splošno sodišče je posledično neutemeljeno zavrglo njeno tožbo za razglasitev ničnosti teh treh aktov Komisije.

Pritožnica meni, da se obe uredbi neposredno nanašata nanjo in na njene člane. Tudi druga merila iz člena 263 TFUE so bila izpolnjena. Poleg tega, čeprav izpodbijani sklep v bistvu zahteva izvršitvene akte s strani držav članic, to ni bil primer iz člena 3(2) tega sklepa, ki na tretjo neodvisno osebo omejuje zagotavljanje le enega od petih varnostnih elementov, ki jih je treba pritrditi na tobačne izdelke. Ta zadnja določba sama po sebi zadostuje.

Glede vsebine pritožnica trdi, da izpodbijani akti kršijo člen 8 Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki4 . Ta določba prepoveduje, da se dejavnosti v zvezi z označevanjem tobačnih proizvodov omejijo na tobačno industrijo, medtem ko vsi trije izpodbijani akti Komisije določajo prav to. Pritožnica dodaja, da zgoraj navedeni Protokol sicer še ni začel veljati, vendar ga je Unija sklenila in podpisala, zaradi česar ne sme sprejemati aktov, ki so v nasprotju z njim.

Okoliščina, da Direktiva 2014/40/EU5 ne prepoveduje izrecno, da se zadevne dejavnosti omejijo na tobačno industrijo, ni upoštevna: na eni strani bi bilo mogoče in bi bilo treba to direktivo razlagati v skladu s tem Protokolom; na drugi strani, če taka razlaga ni mogoča, je tudi sama direktiva v nasprotju s tem Protokolom in zato tudi v nasprotju z evropskimi pogodbami.

____________

1 UL L 96, 2018, str. 1.

2 UL L 96, 2018, str. 7.

3 UL L 96, 2018, str. 57.

4 Prvi protokol k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, sprejet v Seulu 12. novembra 2012.

5 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL L 127, 2014, str. 1).