Language of document :

Överklagande ingett den 18 juli 2019 av International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 16 maj 2019 i mål T-396/18, ITSA mot kommissionen

(Mål C-553/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (ombud: F. Scanvic, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen

Klaganden(a)s yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det beslut som fattades av Europeiska unionens tribunal den 16 maj 2019 i mål T-396/18, ITSA/kommissionen och slå fast att klaganden har ett berättigat intresse av att få saken prövad,

ogiltigförklara kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/573 av den 15 december 2017 om centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingås som en del i ett spårbarhetssystem för tobaksvaror1 , kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror2 och kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror3 .

Grunder och huvudargument

Klaganden hävdar att tribunalen missbedömde dess berättigade intresse av att få saken prövad med avseende på kommissionens delegerade förordning 2018/573, kommissionens genomförandeförordning 2018/574 och kommissionens genomförandebeslut 2018/576. Tribunalen gjorde således fel när den avvisade klagandens talan om ogiltigförklaring av dessa tre rättsakter.

Enligt klaganden är denne, liksom dess medlemmar, direkt berörda av de två angripna förordningarna. Även de övriga kriterierna i artikel 263 FEUF är uppfyllda. För övrigt, även om huvuddelen av det angripna beslutet kräver att medlemsstaterna antar genomförandebestämmelser, är detta inte fallet vad gäller artikel 3.2 i nämnda beslut enligt vilken en oberoende tredjepart endast kan anlitas för en av de fem säkerhetsdetaljer som ska anbringas på tobaksvaror. Enbart denna bestämmelse är tillräcklig.

I sak påstår klaganden att de angripna rättsakterna åsidosätter artikel 8 i protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror4 . Enligt denna bestämmelse tillåts inte att märkning av tobaksvaror överlåts till tobaksproducenterna medan de tre angripna rättsakterna från kommissionen innebär just detta. Klaganden anför vidare att ovannämnda protokoll, trots att det inte trätt ikraft, har undertecknats och ingåtts av unionen och förbjuder unionen att vidta åtgärder i strid med protokollet.

Den omständigheten att direktiv 2014/40/EU5 inte uttryckligen förbjuder att de aktuella åtgärderna överlåts till tobaksindustrin saknar betydelse. Direktivet bör och ska tolkas mot bakgrund av protokollet. Även om en sådan tolkning inte skulle vara möjlig är det i så fall direktivet som strider mot protokollet och följaktligen mot unionsfördragen.

____________

1 EUT L 96, 2018, s.1

2 EUT L 96, 2018, s.7

3 EUT L 96, 2018, s. 57

4 Första protokollet till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, antagen i Seoul den 12 november 2012.

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, 2014, s. 1)