Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Благоевград (България) на 17 юли 2019 година – „ЕКОТЕКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД / Териториална дирекция на Националната агенция за приходите

(Дело C-544/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд - Благоевград

Страни в главното производство

Жалбоподател в касационно производство: „ЕКОТЕКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Ответник: Териториална дирекция на Националната агенция за приходите

Преюдициални въпроси

Първи въпрос:

Следва ли член 63 от ДФЕС да бъде тълкуван в смисъл, че не допуска национална правна уредба като тази в главното производство - по смисъла на която плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност равна на или надвишаваща 10 000 лева - която ограничава плащането в брой на дивиденти от неразпределена печалба на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лева, и ако допуска - обосновано ли е подобно ограничение от целите на Директива (ЕС) 2015/8491 ?

Втори въпрос:

Следва ли член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, предвид на съображение 6 от нейния преамбюл и член 4 и член 5, да бъде тълкуван в смисъл, че допуска обща национална правна разпоредба като тази в главното производство - по смисъла на която, плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лева - която не се интересува от субекта и от основанието за плащане в брой, като същевременно обхваща всички плащания в брой между физически и юридически лица?

1) При положителен отговор на този въпрос, допуска ли член 2, параграф 1, точка 3, буква „д“ от Директива (ЕС) 2015/849, предвид на съображение 6 от нейния преамбюл и член 4 и член 5, държавите членки да приемат допълнителни общи ограничения на плащанията в брой в национална правна разпоредба като тази в главното производство - по смисъла на която, плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лева - ако плащането в брой е с основание „неразпределена печалба“ (дивидент)?

2) При положителен отговор на този въпрос, допуска ли член 2, параграф 1, точка 3, буква „д“ от Директива (ЕС) 2015/849, предвид съображение 6 на нейния преамбюл и член 5, държавите членки да приемат ограничения на плащанията в брой в национална правна разпоредба като тази в главното производство - по смисъла на която, плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лева - с праг по-нисък от 10 000 EUR?

Трети въпрос:

Следва ли член 58, параграф 1 и член 60, параграф 4 на Директива (ЕС) 2015/849, предвид член 49, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС, да бъдат тълкувани в смисъл, че не допускат национална правна разпоредба като тази в главното производство, уреждаща фиксиран размер на административните санкции за нарушения на ограниченията за плащане в брой, ако не позволява диференциран подход, съобразно конкретните значими обстоятелства?

1) При отговор, че разпоредбите на член 58, параграф 1 и член 60, параграф 4 на Директива (ЕС) 2015/849, предвид член 49, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС, допускат национална правна разпоредба като тази в главното производство, уреждаща фиксиран размер на административните санкции за нарушения на ограниченията за плащане в брой, следва ли разпоредбите на член 58 и член 60, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849, предвид принципа на ефективността и правото на ефективна съдебна защита по член 47 от Хартата на основните права на ЕС, да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна разпоредба като в главното производство, ограничаваща съдебния контрол, ако не позволява определянето на административната санкция за нарушения на ограничения за плащане в брой от съда — при обжалването ѝ — под фиксирания размер, според конкретните значими обстоятелства?

____________

1 Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Текст от значение за ЕИП)

OB 2015, L 141, стр. 73