Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen săd Blagojevgrad (Bulharsko) dne 17. července 2019 – „ECOTEX BULGARIA“ EOOD v. Teritorialna direkcija na Nacionalna agencija za prichodite, Sofie

(Věc C-544/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen săd Blagojevgrad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: „ECOTEX BULGARIA“ EOOD

Odpůrce: Teritorialna direkcija na Nacionalna agencija za prichodite, Sofie

Předběžné otázky

První otázka:

Musí být článek 63 SFEU vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, podle níž smí být tuzemské platby od výše 10 000 leva (BGN) prováděny pouze bankovním převodem nebo vkladem na účet a která omezuje hotovostní výplaty dividend z nerozděleného zisku od výše 10 000 BGN? V případě, že článek 63 SFEU této právní úpravě nebrání: Je takové omezení odůvodněno cíli směrnice (EU) 2015/8491 ?

Druhá otázka:

Musí být čl. 2 odst. 1 směrnice (ЕU) 2015/849 ve spojení s šestým bodem odůvodnění a články 4 a 5 této směrnice vykládán v tom smyslu, že nebrání takovému obecnému vnitrostátnímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, podle nějž smí být tuzemské platby od výše 10 000 BGN prováděny pouze bankovním převodem nebo vkladem na účet a která nepřihlíží k osobě nebo důvodu hotovostní platby a současně zahrnuje všechny hotovostní platby mezi fyzickými a právnickými osobami?

1)    V případě kladné odpovědi na tuto otázku: Umožňuje čl. 2 odst. 1 bod 3 písm. e) směrnice (ЕU) 2015/849 ve spojení s šestým bodem odůvodnění a články 4 a 5 této směrnice členským státům přijmout další obecná omezení tuzemských hotovostních plateb formou takového vnitrostátního ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, podle nějž smí být tuzemské platby od výše 10 000 BGN prováděny pouze bankovním převodem nebo vkladem na účet, je-li důvodem hotovostní platby „nerozdělený zisk“ (dividendy)?

2)    V případě kladné odpovědi na tuto otázku: Umožňuje čl. 2 odst. 1 bod 3 písm. e) směrnice (ЕU) 2015/849 ve spojení s šestým bodem odůvodnění článku 5 této směrnice členským státům přijmout omezení tuzemských hotovostních plateb formou takového vnitrostátního ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, podle nějž smí být tuzemské platby od výše 10 000 BGN prováděny pouze bankovním převodem nebo vkladem na účet, je-li prahová hodnota nižší než 10 000 eur?

Třetí otázka:

Musí být čl. 58 odst. 1 a čl. 60 odst. 4 směrnice (ЕU) 2015/849 ve spojení s čl. 49 odst. 3 Listiny základních svobod Evropské unie vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které stanoví správní sankci za porušení omezení hotovostních plateb paušální částkou a neumožňuje odstupňované vyměření sankce při zohlednění konkrétních relevantních okolností?

1)    V případě, že tato otázka bude zodpovězena tak, že čl. 58 odst. 1 a čl. 60 odst. 4 směrnice (ЕU) 2015/849 při zohlednění čl. 49 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie nebrání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které stanoví správní sankci za porušení omezení hotovostních plateb paušální částkou, musí být článek 58 a čl. 60 odst. 4 směrnice 2015/849 při zohlednění zásady efektivity a práva na účinnou právní ochranu podle článku 47 Listiny vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které omezuje soudní přezkum, jestliže toto ustanovení nepřipouští, aby soud v případě podání opravného prostředku [proti uložené sankci] stanovil správní sankci přiměřenou konkrétním okolnostem, která je nižší, než stanovená minimální částka?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. 2015, L 141, s. 73).