Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Blagoevgrad (Bulgaaria) 17. juulil 2019 – „ECOTEX BULGARIA“ EOOD versus Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

(kohtuasi C-544/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Blagoevgrad

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: „ECOTEX BULGARIA“ EOOD

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

Eelotsuse küsimused

Esimene küsimus

Kas ELTL artiklit 63 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus põhikohtuasjas kõne all olevad riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt tuleb 10 000 Bulgaaria leevi (BGN) suuruseid või suuremaid makseid liikmesriigis teha ainult ülekandega või maksekontole sissemaksmise teel, millega seatakse piirang võimalusele maksta jaotamata kasumist sularahas välja dividende 10 000 leevi suuruses või suuremas summas? Kui kõnealused õigusnormid ei ole ELTL artikliga 63 vastuolus: Kas selline piirang on põhjendatud direktiivi (ЕL) 2015/8491 eesmärkidega?

Teine küsimus

Kas direktiivi (ЕL) 2015/849 artikli 2 lõiget 1 tuleb koosmõjus sama direktiivi põhjendusega 6 ning artiklitega 4 ja 5, tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus põhikohtuasjas kõne all olevad riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt tuleb 10 000 leevi suuruseid või suuremaid makseid liikmesriigis teha ainult ülekandega või maksekontole sissemaksmise teel ning mis ei tee vahet sularahamakset tegeva isiku ega sularahamakse tegemise otstarbe alusel, hõlmates üheaegselt kõiki füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel tehtavaid sularahamakseid?

1)    Kui sellele küsimusele vastatakse jaatavalt: kas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunkt e koosmõjus direktiivi põhjendusega 6 ja artiklitega 4 ja 5 annab liikmesriikidele õiguse seada põhikohtuasjas kõne all olevate õigusnormidega sularahamaksete tegemisele liikmesriigis üldisi lisapiiranguid, mille kohaselt tuleb 10 000 leevi suuruseid või suuremaid makseid liikmesriigis teha ainult ülekandega või maksekontole sissemaksmise teel, kui sularahamakse tehakse „jaotamata kasumi“ (dividendid) väljamaksmise otstarbel?

2)    Kui sellele küsimusele vastatakse jaatavalt: kas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunkt e koosmõjus direktiivi põhjendusega 6 ja artikliga 5 annab liikmesriikidele õiguse seada põhikohtuasjas kõne all olevate õigusnormidega sularahamaksete tegemisele liikmesriigis üldisi lisapiiranguid, mille kohaselt tuleb 10 000 leevi suuruseid või suuremaid makseid liikmesriigis teha ainult ülekandega või maksekontole sissemaksmise teel, kui künnis on madalam kui 10 000 eurot?

Kolmas küsimus

Kas direktiivi (ЕL) 2015/849 artikli 58 lõiget 1 ja artikli 60 lõiget 4 tuleb koosmõjus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 49 lõikega 3 tõlgendada nii, et nendega on vastuolus põhikohtuasjas kõne all olevad riigisisesed õigusnormid, mis näevad sularahamaksete piirangute rikkumiste eest ette kindlamääralise trahvi ja ei luba konkreetseid asjakohaseid asjaolusid arvesse võttes määrata trahvi diferentseeritult?

1)    Kui sellele küsimusele vastatakse nii, et direktiivi (ЕL) 2015/849 artikli 58 lõikega 1 ja artikli 60 lõikega 4 koosmõjus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 49 lõikega 3 on vastuolus riigisisene õigusnorm, mis näeb sularahamaksete piirangute rikkumiste eest ette kindlamääralise trahvi, siis kas direktiivi (ЕL) 2015/849 artiklit 58 ja artikli 60 lõiget 4 tuleb koosmõjus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 sätestatud tõhususe põhimõttega ja õigusega tõhusale õiguskaitsevahendile tõlgendada nii, et nende sätetega on vastuolus põhikohtuasjas kõne all olevad riigisisene õigusnorm, mis piirab kohtuliku kontrolli ulatust, kui asjaomase riigisisese õigusnormiga ei ole lubatud [määratud trahvi peale esitatud] kaebuse korral määrata konkreetsete asjakohaste asjaoludega proportsionaalset trahvi, mis on ettenähtud miinimummäärast väiksem?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT 2015, L 141, lk 73).