Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. srpnja 2019. uputio Administrativen sad Blagoevgrad (Bugarska) – „ECOTEX BULGARIA” EOOD protiv Teritorialna direkcia na Nacionalnata agencia za prihodite

(predmet C-544/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad Blagoevgrad

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: „ECOTEX BULGARIA” EOOD

Druga stranka u kasacijskom postupku: Teritorialna direkcia na Nacionalnata agencia za prihodite

Prethodna pitanja

Prvo pitanje:

Treba li članak 63. UFEU-a tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, prema kojem se plaćanja u tuzemstvu čiji je iznos 10 000 leva (BGN) ili veći mogu izvršiti samo prijenosom ili uplatom na račun za plaćanje te kojim se ograničavaju gotovinska plaćanja dividendi iz neraspodijeljene dobiti čiji je iznos 10 000 leva (BGN) ili veći? Ako se taj propis ne protivi članku 63. UFEU-a: je li takvo ograničenje opravdano ciljevima Direktive (EU) 2015/8491 ?

Drugo pitanje:

Treba li članak 2. stavak 1. Direktive (EU) 2015/849, uzimajući u obzir uvodnu izjavu 6. i njezine članke 4. i 5., tumačiti na način mu se ne protivi opći nacionalni propis poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku prema kojem se plaćanja u tuzemstvu čiji je iznos 10 000 BGN ili veći mogu izvršiti samo prijenosom ili uplatom na račun za plaćanje prema kojem nije važna osoba i razlog gotovinskog plaćanja i pritom istodobno obuhvaća sva gotovinska plaćanja između fizičkih i pravnih osoba?

1)     U slučaju potvrdnog odgovora na to pitanje: dopušta li članak 2. stavak 1. točka 3. podtočka (e) Direktive (EU) 2015/849, uzimajući u obzir uvodnu izjavu 6. i njezine članke 4. i 5., državama članicama da u nacionalnom propisu poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku predvide dodatna opća ograničenja gotovinskih plaćanja u tuzemstvu zbog kojih se gotovinska plaćanja u tuzemstvu čiji je iznos 10 000 BGN ili veći mogu izvršiti samo prijenosom ili uplatom na račun za plaćanje, ako je razlog za gotovinsko plaćanje „neraspodijeljena dobit” (dividende)?

2)     U slučaju potvrdnog odgovora na to pitanje: dopušta li članak 2. stavak 1. točka 3. podtočka (e) Direktive (EU) 2015/849, uzimajući u obzir uvodnu izjavu 6. i njezin članak 5., državama članicama da u nacionalnom propisu poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku predvide ograničenja gotovinskih plaćanja zbog kojih se gotovinska plaćanja u tuzemstvu čiji je iznos 10 000 BGN ili veći mogu izvršiti samo prijenosom ili uplatom na račun za plaćanje, ako je granična vrijednost manja od 10 000 eura?

Treće pitanje:

Treba li članak 58. stavak 1. i članak 60. stavak 4. Direktive (EU) 2015/849, uzimajući u obzir članak 49. stavak 3. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, kojim se propisuje fiksni iznos upravnih sankcija za povredu ograničenja gotovinskih plaćanja te ne dopušta različito odmjeravanje kojim bi se uzele u obzir konkretne relevantne okolnosti?

1)     U slučaju odgovora na način da se članku 58. stavku 1. i članku 60. stavku 4. Direktive (EU) 2015/849, uzimajući u obzir članak 49. stavak 3. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, ne protivi nacionalni propis poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku kojim se propisuje fiksni iznos upravnih sankcija za povrede ograničenja gotovinskih plaćanja, treba li članak 58. i članak 60. stavak 4. Direktive (EU) 2015/849, imajući u vidu načelo djelotvornosti i pravo na djelotvoran pravni lijek u skladu s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku kojim se ograničava sudski nadzor ako se tim propisom ne dopušta da sud u slučaju žalbe (protiv izrečene sankcije) utvrdi upravnu sankciju za povrede ograničenje gotovinskih plaćanja ispod predviđenog minimalnog iznosa koja je primjerena s obzirom na konkretne relevantne okolnosti?

____________

1     Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL 2015., L 141, str. 73.)