Language of document :

2019 m. liepos 17 d. Verwaltungsgericht Blagoevgrad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „ECOTEX BULGARIA“ EOOD / Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Byla C-544/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Blagoevgrad

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: „ECOTEX BULGARIA“ EOOD

Kita kasacinio proceso šalis: Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

Prejudiciniai klausimai

Pirmasis klausimas

Ar SESV 63 straipsnis aiškintinas taip, kad pagal jį draudžiama nacionalinė nuostata, tokia kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią 10 000 levų (BGN) arba didesni mokėjimai nacionalinėje teritorijoje turi būti atliekami tik pervedant arba įmokant lėšas į mokėjimo sąskaitą ir pagal kurią apribojami 10 000 BGN arba didesni nepaskirstytojo pelno dividendų mokėjimai grynaisiais pinigais? Jei pagal SESV 63 straipsnį ši nuostata nėra draudžiama: ar toks apribojimas pateisinamas Direktyvos (ES) 2015/8491 tikslais?

Antrasis klausimas

Ar Direktyvos (ES) 2015/849 2 straipsnio 1 dalis, atsižvelgiant į jos 6 konstatuojamąją dalį ir 4 ir 5 straipsnius, aiškintina taip, kad pagal ją draudžiama bendroji nacionalinės teisės nuostata, tokia kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią 10 000 BGN arba didesni mokėjimai nacionalinėje teritorijoje turi būti atliekami tik pervedant arba įmokant lėšas į mokėjimo sąskaitą ir kurioje neatsižvelgiama į mokėjimą grynaisiais pinigais atliekantį asmenį arba tokio mokėjimo pagrindą, o ji išsyk taikoma visiems tarp fizinių ir juridinių asmenų atliekamiems mokėjimams grynaisiais pinigais?

1)    Jei į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar pagal Direktyvos (ES) 2015/849 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto e papunktį, atsižvelgiant į jos 6 konstatuojamąją dalį ir 4 ir 5 straipsnius, valstybėms narėms leidžiama papildomus bendruosius mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimus nacionalinėje teritorijoje numatyti nacionalinės teisės nuostatoje, tokioje kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią 10 000 BGN arba didesni mokėjimai nacionalinėje teritorijoje turi būti atliekami tik pervedant arba įmokant į mokėjimo sąskaitą, kai mokėjimo grynaisiais pinigais pagrindas yra „nepaskirstytasis pelnas“ (dividendai)?

2)    Jei į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar pagal Direktyvos (ES) 2015/849 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto e papunktį, atsižvelgiant į jos 6 konstatuojamąją dalį ir 5 straipsnį, valstybėms narėms leidžiama mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimus numatyti nacionalinės teisės nuostatoje, tokioje kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią 10 000 BGN arba didesni mokėjimai nacionalinėje teritorijoje turi būti atliekami tik pervedant arba įmokant lėšas į mokėjimo sąskaitą, kai ribinė vertė yra mažesnė kaip 10 000 EUR?

Trečiasis klausimas

Ar Direktyvos (ES) 2015/849 58 straipsnio 1 dalis ir 60 straipsnio 4 dalis, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalį, aiškintinos taip, kad pagal jas draudžiama nacionalinės teisės nuostata, tokia kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje nustatytas fiksuotas administracinių sankcijų už mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų pažeidimus dydis ir jo neleidžiama diferencijuoti atsižvelgiant į konkrečias reikšmės turinčias aplinkybes?

1)    Jei į šį klausimą būtų atsakyta, kad pagal Direktyvos (ES) 2015/849 58 straipsnio 1 dalį ir 60 straipsnio 4 dalį, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalį, leidžiama nacionalinės teisės nuostata, tokia kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje nustatytas fiksuotas administracinių sankcijų už mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų pažeidimus dydis, ar Direktyvos (ES) 2015/849 58 straipsnis ir 60 straipsnio 4 dalis, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje įtvirtintą veiksmingumo principą ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą, aiškintini taip, kad pagal juos draudžiama teismo kontrolę apribojanti nacionalinės teisės nuostata, tokia kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, jei pagal šią nuostatą teismui neleidžiama skundo [dėl pritaikytos sankcijos] atveju pritaikyti mažesnės nei nustatytas minimalus dydis administracinės sankcijos už mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų pažeidimus, kuri būtų tinkama konkrečiomis reikšmės turinčiomis aplinkybėmis?

____________

1 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (Tekstas svarbus EEE) (OL L 141, 2015, p. 73)