Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. jūlijā iesniedza Verwaltungsgericht Blagoevgrad (Bulgārija) – “ECOTEX BULGARIA” EOOD/Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Lieta C-544/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Blagoevgrad

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: “ECOTEX BULGARIA” EOOD

Atbildētāja kasācijas tiesvedībā: Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

Prejudiciālie jautājumi

Pirmais jautājums:

Vai LESD 63. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums, kāds ir aplūkots pamatlietā, saskaņā ar kuru iekšzemes maksājumi, kuru summa ir 10 000 levas (BGN) vai lielāka, ir jāveic tikai ar naudas pārvedumu vai iemaksu maksājumu kontā un ar kuru tiek ierobežoti tādu dividenžu no nesadalītās peļņas maksājumi skaidrā naudā, kuru summa ir 10 000 BGN vai lielāka? Ja ar LESD 63. pantu tiek pieļauts šāds tiesiskais regulējums: vai šāds ierobežojums ir attaisnojams ar Direktīvas (ES) 2015/849 1 mērķiem?

Otrais jautājums:

Vai Direktīvas (ES) 2015/849 2. panta 1. punkts, ņemot vērā sesto apsvērumu, kā arī tās 4. un 5. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek liegta tāda vispārēja valsts tiesību norma, kāda ir aplūkota pamatlietā, saskaņā ar kuru iekšzemes maksājumi, kuru summa ir 10 000 BGN vai lielāka, ir jāveic tikai ar naudas pārvedumu vai iemaksu maksājumu kontā un saskaņā ar kuru netiek ņemta vērā ne persona, ne skaidras naudas maksājuma iemesls, un kura šajā ziņā vienlaikus attiecas uz visiem fizisku un juridisku personu skaidras naudas maksājumiem?

1)    Ja atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša: vai ar Direktīvas (ES) 2015/849 2. panta 1. punkta 3. apakšpunkta e) punktu, ņemot vērā sesto apsvērumu, kā arī tās 4. un 5. pantu, dalībvalstīm tādā valsts tiesību normā, kāda ir aplūkota pamatlietā, ir ļauts paredzēt papildu vispārējus ierobežojumus attiecībā uz skaidras naudas maksājumiem iekšzemē, un saskaņā ar šo tiesību normu skaidras naudas maksājumi iekšzemē, kuru summa ir 10 000 BGN vai lielāka, ir jāveic tikai ar naudas pārvedumu vai iemaksu maksājumu kontā, ja skaidras naudas maksājuma iemesls ir “nesadalītā peļņa” (dividendes)?

2)    Ja atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša: vai ar Direktīvas (ES) 2015/849 2. panta 1. punkta 3. apakšpunkta e) punktu, ņemot vērā sesto apsvērumu un tās 5. pantu, dalībvalstīm tādā valsts tiesību normā, kāda ir aplūkota pamatlietā, ir ļauts paredzēt ierobežojumus attiecībā uz skaidras naudas maksājumiem iekšzemē, un saskaņā ar šo tiesību normu skaidras naudas maksājumi iekšzemē, kuru summa ir 10 000 BGN vai lielāka, ir jāveic tikai ar naudas pārvedumu vai iemaksu maksājumu kontā, ja robežvērtība ir mazāka par 10 000 EUR?

Trešais jautājums:

Vai Direktīvas (ES) 2015/849 58. panta 1. punkts un 60. panta 4. punkts, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. panta 3. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauta tāda valsts tiesību norma, kāda ir aplūkota pamatlietā, ar ko ir noteikta fiksēta administratīvā soda likme par skaidras naudas maksājumu ierobežojumu pārkāpumiem un netiek pieļauts atšķirīgs aprēķins, kurā tiek ņemti vērā konkrētie, atbilstošie apstākļi?

1)    Ja atbilde uz šo jautājumu ir tāda, ka Direktīvas (ES) 2015/849 58. panta 1. punkts un 60. panta 4. punkts, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. panta 3. punktu, pieļauj tādu valsts tiesību normu, kāda ir aplūkota pamatlietā, ar ko ir noteikta fiksēta administratīvā soda likme par skaidras naudas maksājumu ierobežojumu pārkāpumiem, vai Direktīvas (ES) 2015/849 58. pants un 60. panta 4. punkts, ņemot vērā efektivitātes principu un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauta tāda valsts tiesību norma, kāda ir aplūkota pamatlietā, ar ko tiek ierobežota pārbaude tiesā, ja ar šo tiesību normu netiek pieļauts, ka tiesa sūdzības [par piemēroto sodu] gadījumā, var noteikt konkrētajiem, atbilstošajiem apstākļiem atbilstīgu administratīvo sodu par skaidras naudas maksājumu ierobežojumu pārkāpumiem, kas ir mazāks par paredzēto minimālo apmēru?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV 2015, L 141, 73. lpp.).