Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Blagoevgrad (Bulharsko) 17. júla 2019 – „ECOTEX BULGARIA“ EOOD/Teritorialna direkcjia na Nacionalnata agencija za prichodite

(vec C-544/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Blagoevgrad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: „ECOTEX BULGARIA“ EOOD

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Teritorialna direkcjia na Nacionalnata agencija za prichodite

Prejudiciálne otázky

Prvá otázka:

Má sa článok 63 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je sporná úprava v konaní vo veci samej, podľa ktorej možno platby v tuzemsku vo výške 10 000 levov (BGN) a viac vykonať len formou prevodu alebo vkladom na platobný účet a ktorá obmedzuje vyplácanie dividend z nerozdelených ziskov vo výške 10 000 BGN alebo viac v hotovosti? Ak článok 63 ZFEÚ nebráni takejto právnej úprave: je takéto obmedzenie odôvodnené cieľmi smernice (EÚ) 2015/8491 ?

Druhá otázka:

Má sa článok 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 s ohľadom na odôvodnenie 6, ako aj články 4 a 5 tejto smernice vykladať v tom zmysle, že nebráni všeobecnému vnútroštátnemu právnemu predpisu, akým je sporný predpis v konaní vo veci samej, podľa ktorého možno platby v tuzemsku vo výške 10 000 BGN alebo viac vykonať len formou prevodu alebo vkladom na platobný účet a ktorý nezohľadňuje osobu, ani dôvod hotovostnej platby a zároveň platí pre všetky hotovostné platby medzi fyzickými a právnickými osobami?

1.    V prípade kladnej odpovede na túto otázku: môžu členské štáty na základe článku 2 ods. 1 bodu 3 písm. e) smernice (EÚ) 2015/849 s ohľadom na odôvodnenie 6, ako aj na články 4 a 5 tejto smernice upraviť doplňujúce všeobecné obmedzenia hotovostných platieb v tuzemsku prostredníctvom vnútroštátneho právneho predpisu, akým je sporný predpis v konaní vo veci samej, podľa ktorého možno hotovostné platby v tuzemsku vo výške 10 000 BGN alebo viac vykonať len formou prevodu alebo vkladom na platobný účet, ak sú dôvodom bezhotovostnej platby „nerozdelené zisky“ (dividendy)?

2.    V prípade kladnej odpovede na túto otázku: môžu členské štáty podľa článku 2 ods. 1 bodu 3 písm. e) smernice (EÚ) 2015/849 s ohľadom na odôvodnenie 6 a jej článok 5 upraviť obmedzenia hotovostných platieb vo vnútroštátnom právnom predpise, akým je sporný predpis v konaní vo veci samej, podľa ktorého možno hotovostné platby v tuzemsku vo výške 10 000 BGN alebo viac vykonať len formou prevodu alebo vkladom na platobný účet, ak je limit nižší ako 10 000 eur?

Tretia otázka:

Majú sa článok 58 ods. 1 a článok 60 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 s ohľadom na článok 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu právnemu predpisu, akým je sporný predpis v konaní vo veci samej, ktorý určuje paušálnu výšku správnych sankcií za porušenie obmedzení hotovostných platieb a pri vymeriavaní sankcie vôbec nepripúšťa, aby sa postupovalo diferencovanie s ohľadom na relevantné okolnosti?

1.    V prípade, že sa na o otázku odpovie tak, že článok 58 ods. 1 a článok 60 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 s ohľadom na článok 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie nebránia vnútroštátnemu právnemu predpisu, akým je sporný predpis v konaní vo veci samej, ktorý určuje paušálnu výšku správnych sankcií za porušenia obmedzení hotovostných platieb, majú sa potom článok 58 a článok 60 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 s ohľadom na zásadu efektivity a právo na účinný prostriedok nápravy podľa článku 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu právnemu predpisu, akým je sporný predpis v konaní vo veci samej, ktorý obmedzuje súdnu kontrolu, ak tento právny predpis nepripúšťa, aby súd v prípade odvolania [proti uloženej sankcii] uložil s ohľadom na konkrétne relevantné okolnosti primeranú správnu sankciu pod minimálnu stanovenú hranicu?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 141, 2015, s. 73).