Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichts Blagoevgrad (Bolgarija) 17. julija 2019 – „ECOTEX BULGARIA“ EOOD/Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Zadeva C-544/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

upravno sodišče v Blagoevgradu (Bolgarija)

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: „ECOTEX BULGARIA“ EOOD

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo vprašanje:

Ali je treba člen 63 PDEU razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta v postopku v glavni stvari, v skladu s katero je treba plačila v višini 10.000 levov (BGN) ali več na ozemlju države opravljati samo z nakazilom ali vplačilom na plačilni račun in s katero se omejujejo gotovinska izplačila dividend iz neizplačanega dobička v višini 10.000 BGN ali več? Če člen 63 PDEU tej ureditvi ne nasprotuje: ali je taka omejitev upravičena s cilji Direktive (ЕU) 2015/8491 ?

Drugo vprašanje:

Ali je treba člen 2(1) Direktive (ЕU) 2015/849 ob upoštevanju uvodne izjave 6 ter njenih členov 4 in 5 razlagati tako, da ne nasprotuje splošnemu nacionalnemu predpisu, kot je ta v postopku v glavni stvari, v skladu s katerim je treba plačila v višini 10.000 BGN ali več na ozemlju države opravljati samo z nakazilom ali vplačilom na plačilni račun in s katerim se ne upošteva, kdo opravi plačilo v gotovini in zakaj, pri tem pa se hkrati zajemajo vsa plačila v gotovini med fizičnimi in pravnimi osebami?

1.    Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen: ali člen 2(1), točka 3(e), Direktive (ЕU) 2015/849 ob upoštevanju uvodne izjave 6 ter njenih členov 4 in 5 državam članicam dopušča, da določijo dodatne splošne omejitve plačil v gotovini na ozemlju države v nacionalnem predpisu, kot je ta v postopku v glavni stvari, v skladu s katerim je treba plačila v gotovini v višini 10.000 BGN ali več na ozemlju države opravljati samo z nakazilom ali vplačilom na plačilni račun, če je razlog za plačilo v gotovini „neizplačani dobiček“ (dividende)?

2.    Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen: ali člen 2(1), točka 3(e), Direktive (ЕU) 2015/849 ob upoštevanju uvodne izjave 6 ter njenega člena 5 državam članicam dopušča, da določijo omejitve uporabe gotovine v nacionalnim predpisu, kot je ta v postopku v glavni stvari, v skladu s katerim je treba plačila v višini 10.000 BGN ali več na ozemlju države opravljati samo z nakazilom ali vplačilom na plačilni račun, če je mejna vrednost nižja od 10.000 EUR?

Tretje vprašanje:

Ali je treba člen 58(1) in člen 60(4) Direktive (ЕU) 2015/849 ob upoštevanju člena 49(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujeta nacionalnemu predpisu, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki določa fiksno višino upravnih sankcij zaradi kršitev omejitev plačil v gotovini in ne dopušča odmere na podlagi razlikovanja, pri kateri bi se upoštevale konkretne relevantne okoliščine?

Ali je treba – če je treba na to odgovoriti, da člen 58(1) in člen 60(4) Direktive (ЕU) 2015/849 ob upoštevanju člena 49(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ne nasprotujeta nacionalnemu predpisu, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki določa fiksno višino upravnih sankcij zaradi kršitev omejitev plačil v gotovini – člen 58 in člen 60(4) Direktive (ЕU) 2015/849 ob upoštevanju načela učinkovitosti in pravice do učinkovitega pravnega sredstva iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujeta nacionalnemu predpisu, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki omejuje sodni nadzor, če ta predpis ne dopušča, da bi sodišče v primeru pritožbe [zoper naloženo sankcijo] določilo upravno sankcijo zaradi kršitev omejitev plačil v gotovini, ki bi ustrezala konkretnim relevantnim okoliščinam in ki bi bila nižja od določene minimalne višine?

____________

1 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (Besedilo velja za EGP) (UL L 141, 2015, str. 73).