Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Kehl (Německo) dne 18. července 2019 – trestní řízení proti FU

(Věc C-554/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Kehl

Účastník původního trestního řízení

Staatsanwaltschaft Offenburg

proti

FU

Předběžné otázky

Musí být čl. 67 odst. 2 SFEU, jakož i články 22 a 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)1 , vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní zákonné úpravě, která policejním orgánům dotčeného členského státu svěřuje pravomoc k tomu, aby v pásmu širokém 30 km od pozemní hranice tohoto členského státu s jinými smluvními státy Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu (Lucembursko) dne 19. června 1990, a k zabránění nebo ukončení nedovoleného vstupu na svrchované území tohoto členského státu nebo pobytu v něm nebo za účelem prevence určitých trestných činů, které směřují proti bezpečnosti hranice, zjišťovali totožnost každé osoby bez ohledu na její chování a existenci zvláštních okolností, a která je prostřednictvím ministerské vyhlášky doplněna následovně:

„a)    Přeshraniční trestná činnost je uskutečňována dynamicky (časově, místně a s použitím různých dopravních prostředků) a k jejímu potírání jsou tedy potřeba pružné policejní pravomoci. Výkon výše uvedené pravomoci ve výsledku směřuje k zabránění a ukončení přeshraniční trestné činnosti;

b)    Kontrolní opatření musí být uskutečňována v přesně vymezeném rámci výše uvedených kritérií článku 21 písm. a) Schengenského hraničního kodexu. Musí být koncipována tak, aby se jednoznačně lišila od systematických kontrol osob na vnějších hranicích a neměla stejný účinek jako kontroly na hranicích. Provádění těchto kontrolních opatření musí podléhat určitému rámci, aby bylo zajištěno, že jejich intenzita a četnost nebude rovnocenná hraničním kontrolám.

c)    Tento rámec má následující podobu:

Kontrolní opatření nesmí být plánována natrvalo, nýbrž k nim dochází nepravidelně v různých časech, na různých místech a namátkově s ohledem na množství cestujících.

Kontrolní opatření se neuskutečňují pouze u příležitosti překročení hranic. Dochází k nim na základě neustále aktualizovaných poznatků o situaci nebo zkušeností v oblasti ochrany hranic, které útvary spolkové policie rozvíjejí na základě vlastních informací o situaci nebo na základě informací jiných orgánů. Východiskem výkonu policejních opatření, jakož i jejich intenzity a četnosti jsou tedy obecné nebo konkrétní policejní informace nebo zkušenosti týkající se přeshraniční trestné činnosti, např. o často používaných dopravních prostředcích a trasách, o určitých způsobech chování, a rozbor dostupných informací o přeshraniční trestné činnosti, které pocházejí z vlastních zdrojů nebo od jiných orgánů.

Vypracovávání kontrolních opatření je předmětem pravidelného služebního a odborného dohledu. Hlavní pravidla jsou obsažena v § 3 odst. 1 čtvrté větě Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (společný jednací řád spolkových ministerstev, zkráceně „GGO“) a v Grundsätze zur Ausübung der Fachaufsicht der Bundesministerien über den Geschäftsbereich (zásady výkonu odborného dohledu spolkových ministerstev nad jejich rezortem). Tato pravidla jsou pro oblast působnosti Bundespolizei (spolková policie, Německo) upřesněna v „Ergänzende Bestimmungen zur Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht des BMI über die Bundespolizei“ (doplňující ustanovení o výkonu služebního a odborného dohledu Spolkového ministerstva vnitra nad spolkovou policií). Bundespolizeipräsidium (spolkové policejní prezidium, Německo) a jeho nadřízené orgány a útvary služebního a odborného dohledu upravily ve svých plánech rozdělení působnosti a provedly je prostřednictvím vlastních koncepcí.

d)    Za účelem zamezení několikanásobných kontrol mají být kontrolní opatření co nejvíce koordinována s ostatními orgány nebo musí být prováděna v rámci společných operací nebo jiných forem spolupráce.“?

Musí být právo Evropské unie, a zejména čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec [omissis] SEU, čl. 197 odst. 1 SFEU a čl. 291 odst. 1 SFEU, vykládáno v tom smyslu, že bez dalšího nebo na základě zvážení zájmu na trestním stíhání a zájmu obviněného brání použití poznatků nebo důkazů v trestním řízení, pokud byly získány na základě policejní kontroly obviněného, která je v rozporu s čl. 67 odst. 2 SFEU nebo s články 22 a 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)?

____________

1 Úř. věst,. 2016, L 77, s. 1.