Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Kehl (Γερμανία) στις 18 Ιουλίου 2019 – Ποινική δίκη κατά EE

(Υπόθεση C-554/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Kehl

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούσα: Staatsanwaltschaft Offenburg

Κατηγορούμενος: FU

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν το άρθρο 67, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, καθώς και τα άρθρα 22 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) 1 , την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική νομοθετική ρύθμιση με την οποία απονέμεται στις αστυνομικές αρχές του οικείου κράτους μέλους η αρμοδιότητα να προβαίνουν σε εξακρίβωση της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου, ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς του και της συνδρομής ιδιαίτερων περιστάσεων, εντός ζώνης τριάντα χιλιομέτρων από τα χερσαία σύνορα του κράτους μέλους αυτού με άλλα κράτη που μετέχουν στη Σύμβαση για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, που υπεγράφη στο Σένγκεν (Λουξεμβούργο) στις 19.6.1990 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα με σκοπό την αποτροπή ή την καταστολή της παράνομης εισόδου στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους ή την παράνομη παραμονή στο έδαφος αυτό ή την πρόληψη της τελέσεως ορισμένων εγκλημάτων που πλήττουν την ασφάλεια των συνόρων, η οποία εθνική ρύθμιση συμπληρώνεται με υπουργική απόφαση ως εξής:

«a)    Το διασυνοριακό έγκλημα εξελίσσεται δυναμικά (ως προς τον χρόνο, τον τόπο και τη χρήση διαφόρων μέσων μεταφοράς) και, κατά συνέπεια, απαιτούνται ευέλικτες αστυνομικές αρμοδιότητες για την καταπολέμησή του. Ως εκ τούτου, η άσκηση της προαναφερθείσας αρμοδιότητας αποσκοπεί στην αποτροπή ή καταστολή του διασυνοριακού εγκλήματος·

b)    Τα μέτρα ελέγχου πρέπει να λαμβάνονται εντός του στενά καθορισμένου πλαισίου των προαναφερθέντων κριτηρίων του άρθρου 21, στοιχείο αʹ, του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο σαφώς διαφορετικό από τους συστηματικούς ελέγχους προσώπων στα εξωτερικά σύνορα και να μην έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους συνοριακούς ελέγχους. Η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων ελέγχου πρέπει να υπόκειται, με τη σειρά της, σε ένα πλαίσιο που να διασφαλίζει ότι αυτά δεν θα ομοιάζουν σε ένταση και συχνότητα με τους συνοριακούς ελέγχους.

c)    Το εν λόγω πλαίσιο διαμορφώνεται ως εξής:

Τα μέτρα ελέγχου πρέπει να έχουν προσωρινή ισχύ και να πραγματοποιούνται σε μη τακτική βάση σε διάφορες χρονικές στιγμές, σε διαφόρους τόπους και δειγματοληπτικά, λαμβανομένου υπόψη του όγκου των μετακινήσεων.

Τα μέτρα ελέγχου δεν εφαρμόζονται μόνο συνεπεία διέλευσης των συνόρων. Βασίζονται σε διαρκώς επικαιροποιημένα στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση και/ή στην πείρα (ελέγχου των συνόρων) της αστυνομίας που αποκτούν οι ομοσπονδιακές αστυνομικές υπηρεσίες βάσει δικών τους πληροφοριών ή πληροφοριών άλλων αρχών. Ως εκ τούτου, έναυσμα για την εκτέλεση αστυνομικών μέτρων καθώς και για την ένταση και τη συχνότητά τους αποτελούν γενικές ή ειδικές αστυνομικές πληροφορίες και/ή η πείρα σχετικά με το διασυνοριακό έγκλημα, για παράδειγμα, σχετικά με συχνά χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα και διαδρομές, ορισμένες συμπεριφορές και η ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικών με το διασυνοριακό έγκλημα που προέρχονται από δικές τους πηγές ή από άλλες αρχές.

Ο σχεδιασμός των μέτρων ελέγχου αποτελεί αντικείμενο τακτικού υπηρεσιακού και ειδικού επαγγελματικού ελέγχου. Βασικές διατάξεις περιέχονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, του Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (κοινού εσωτερικού κανονισμού των ομοσπονδιακών υπουργείων, Γερμανία) (GGO) και στις αρχές για την άσκηση επαγγελματικής εποπτείας των δραστηριοτήτων των ομοσπονδιακών υπουργείων. Στον τομέα της ομοσπονδιακής αστυνομίας, αυτές συγκεκριμενοποιούνται με τις «Συμπληρωματικές διατάξεις για την άσκηση του υπηρεσιακού και ειδικού επαγγελματικού ελέγχου της ομοσπονδιακής αστυνομίας από το BMI (ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, Γερμανία)». Η Bundespolizeipräsidium (Διεύθυνση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Γερμανία) και οι επιμέρους αρχές και υπηρεσίες της έχουν προβλέψει στο σχέδιο κατανομής των καθηκόντων τους τη διενέργεια υπηρεσιακού και ειδικού επαγγελματικού ελέγχου που εφαρμόζεται μέσω του δικού τους σχεδιασμού.

d)    Προς αποφυγή των πολλαπλών ελέγχων, τα μέτρα ελέγχου πρέπει να υλοποιούνται σε συνεννόηση, στο μέτρο του δυνατού, με άλλες αρχές ή να διενεργούνται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων/μορφών συνεργασίας»;

    Έχει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 4, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, ΣΕΕ, το άρθρο 197, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ και το άρθρο 291, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, την έννοια ότι, άνευ ετέρου ή μετά από στάθμιση των συμφερόντων για τη διενέργεια διώξεως και των συμφερόντων του υπόπτου, αντιτίθενται, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, στη χρήση ευρημάτων ή αποδεικτικών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατόπιν αστυνομικού ελέγχου του υπόπτου κατά παράβαση του άρθρου 67, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ ή των άρθρων 22 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9.3.2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν);

____________

1 EE 2016, L 77, σ. 1.