Language of document :

2019 m. liepos 18 d. Amtsgericht Kehl (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Strafverfahren / FU

(Byla C-554/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Kehl

Šalys pagrindinėje byloje

Staatsanwaltschaft Offenburg

prieš

FU

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 67 straipsnio 2 dalį ir 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas)1 22 ir 23 straipsnius reikia aiškinti taip, kad jiems prieštarauja nacionalinės teisės nuostata, kuria, siekiant užkirsti kelią ar sustabdyti neteisėtą patekimą į atitinkamos valstybės narės teritoriją ar buvimą joje arba užkirsti kelią tam tikriems nusikaltimams, keliantiems pavojų sienų saugumui, atitinkamos valstybės narės policijos pareigūnams suteikiamas įgaliojimas tos valstybės narės ir valstybių, kurios yra 1990 m. birželio 19 d. Šengene (Liuksemburgas) pasirašytos Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, šalys, pasienio 30 km ruože nustatyti kiekvieno asmens tapatybę, neatsižvelgiant į jo elgesį ar ypatingų aplinkybių buvimą, kai ši teisės nuostata ministro įsakymu papildyta taip:

,,a)    Tarpvalstybinis nusikalstamumas yra dinamiško pobūdžio (nusikaltimai daromi įvairiu laiku, įvairiose vietose ir naudojant įvairias transporto priemones) ir todėl kovai su juo policija privalo turėti lanksčius įgaliojimus. Naudojantis pirmiau minėtu įgaliojimu, galiausiai siekiama užkardyti ar sustabdyti tarpvalstybinį nusikalstamumą;

b)    Kontrolės priemonės privalo būti taikomos griežtai laikantis pirmiau minėtų Šengeno sienų kodekso 21 straipsnio a punkto reikalavimų. Jos turi būti parengtos taip, kad aiškiai skirtųsi nuo sistemingų asmenų patikrinimų kertant išorės sienas ir nebūtų lygiavertės patikrinimams kertant sieną. Vykdant šias kontrolės priemones, savo ruožtu privalo būti vadovaujamasi reikalavimais, užtikrinančiais, kad pagal savo išsamumą ir dažnumą šios priemonės neprilygtų patikrinimams kertant sieną.

c)    Šie reikalavimai yra tokie:

Kontrolės priemonės negali būti suplanuotos ilgam laikui – jos turi būti vykdomos nereguliariai, skirtingu laiku, skirtingose vietose ir atsitiktine tvarka, atsižvelgiant į keliaujančiųjų srautą.

Kontrolės priemonių imamasi ne vien tuo pagrindu, kad asmuo kirto sieną. Kontrolės priemonės vykdomos remiantis nuolat atnaujinamais faktiniais duomenimis ir (arba) (pasienio) policijos patirtimi, kuriuos federalinės policijos tarnybos kaupia remdamosi savo pačių gauta ar kitų institucijų pateikta faktine informacija. Todėl bendra arba konkreti policijos informacija ir (arba) patirtis apie tarpvalstybinį nusikalstamumą, pavyzdžiui, apie dažnai naudojamas transporto priemones ir kelius bei apie tam tikrą elgesį, taip pat iš nuosavų šaltinių ar kitų institucijų gautos informacijos apie tarpvalstybinį nusikalstamumą analizė yra policijos priemonių vykdymo pagrindas, lemiantis jų intensyvumą ir dažnumą.

Kontrolės priemonėms taikoma nuolatinė administracinė ir techninė priežiūra. Pagrindinės taisyklės įtvirtintos Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (Bendroji federalinių ministerijų darbo tvarka, toliau – GGO) 3 straipsnio 1 dalies ketvirtame sakinyje ir federalinių ministerijų veiklos sričių techninės priežiūros vykdymo principuose. Federalinės policijos srityje šios taisyklės sukonkretintos „Ergänzende Bestimmungen zur Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht des BMI über die Bundespolizei“ (Federalinės vidaus reikalų ministerijos vykdomos federalinės policijos administracinės ir techninės priežiūros papildomos nuostatos). Bundespolizeipräsidium (Federalinės policijos prezidiumas) ir jam pavaldžios institucijos bei tarnybos yra reglamentavusios administracinės ir techninės priežiūros vykdymą savo vidaus darbo organizavimo planuose ir perkėlusios jį į savo koncepcijas.

d)    Siekiant išvengti kontrolės dubliavimo, kontrolės priemonės, kiek tai įmanoma, turi būti derinamos su kitomis institucijomis arba vykdomos bendradarbiaujant su jomis.“?

2.    Ar Europos Sąjungos teisę, visų pirma <...> ESS 4 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, SESV 197 straipsnio 1 dalį ir SESV 291 straipsnio 1 dalį, reikia aiškinti taip, kad besąlygiškai arba pasvėrus baudžiamojo persekiojimo interesą ir įtariamojo interesus yra draudžiama baudžiamojoje byloje naudoti duomenis ar įrodymus, kai jie yra gauti policijai atlikus įtariamojo patikrinimą, kuris prieštarauja SESV 67 straipsnio 2 daliai arba 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 22 ir 23 straipsniams?

____________

1 OLL 77, 2016, p. 1.