Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 23 юли 2019 г. — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Дело C-561/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA

Ответник: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Преюдициални въпроси

Националният съд, чиито решения не подлежат на обжалване, по принцип длъжен ли е в съответствие с член 267 ДФЕС да отправи преюдициален въпрос за тълкуване на правото на Съюза и в случаите, когато някоя от страните в процеса постави такъв въпрос след първия подаден от нея акт, въз основа на който се образува производството, или за конституиране в производството, или и след момента, в който делото е било поставено за решаване за първи път, или пък и дори след като веднъж вече е отправяно преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз?

[…] [Ч]ленове 115, 206 и 217 от Законодателен декрет 163/2006 — както са разтълкувани в административната съдебна практика, в смисъл че се изключва преразглеждането на цените по договорите, свързани с т.нар. „специални сектори“, и по-специално договорите с различен предмет от тези, за които се отнася Директива 2004/171 , но функционално свързани с последните — съвместими ли са с правото на Съюза (и по-специално с член 4, параграф 2, членове 9 и 101, параграф 1, буква д), 106 и 151, както и с цитираните в член 151 Европейска социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г., и Харта на Общността за основните социални права на работниците от 1989 г., с членове 152 ДФЕС, 153 ДФЕС и 156 ДФЕС, членове 2 ДЕС и 3 ДЕС, а и с член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз)?

[…] [Ч]ленове 115, 206 и 217 от Законодателен декрет 163/2006 — както са разтълкувани в административната съдебна практика, в смисъл че се изключва преразглеждането на цените по договорите, свързани с т.нар. „специални сектори“, и по-специално договорите с различен предмет от тези, за които се отнася Директива 2004/17, но функционално свързани с последните — съвместими ли са с правото на Съюза (и по-специално с член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз, със залегналия в членове 26 ДФЕС и 34 ДФЕС принцип на равно третиране и с принципа на свобода на стопанската инициатива, признат от член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз)?

____________

1     Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (ОВ L 134, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 3 и поправка в ОВ L 182, 10.7.2008 г., стр. 169).