Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. srpnja 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA protiv Rete Ferroviaria Italiana SpA

(predmet C-561/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA

Druga stranka u žalbenom postupku: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Prethodna pitanja

Je li, u skladu s člankom 267. UFEU-a, nacionalni sud protiv čijih odluka nema pravnog lijeka načelno dužan uputiti prethodno pitanje o tumačenju prava Europske unije, čak i u slučajevima kada mu je to pitanje postavila jedna od stranaka u postupku nakon što je podnijela prvi akt kojim pokreće postupak ili prvi akt o uključivanju u postupak, odnosno nakon što predmet prvi put dođe do faze donošenja odluke, odnosno čak i nakon što je Sudu Europske unije prvi put upućen zahtjev za prethodnu odluku?

Jesu li […] u skladu s pravom Europske unije (konkretno, s člankom 4. stavkom 2., člankom 9., člankom 101. stavkom 1. točkom (e), člankom 106., člankom 151. – te Europskom socijalnom poveljom potpisanom 18. listopada 1961. u Torinu i Poveljom Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika iz 1989. na koju se taj članak poziva, – 152., 153. i 156. UFEU-a; s člancima 2. i 3. UEU-a te člankom 28. Povelje Europske unije o temeljnim pravima), članci 115., 206. i 217. Zakonodavne uredbe 163/2006, kako ih tumači sudska praksa upravnih sudova, na način da je njima isključena promjena cijene u ugovorima u tzv. posebnim sektorima, posebno u onima čiji predmet nije onaj na koji se odnosi Direktiva 2004/171 , nego je s potonjima funkcionalno povezan?

Jesu li […] u skladu s pravom Europske unije (konkretno, člankom 28. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, načelom jednakog postupanja propisanog člancima 26. i 34. UFEU-a, kao i s načelom slobode poduzetništva koje priznaje i članak 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima), članci 115., 206. i 217. Zakonodavne uredbe 163/2006, kako ih tumači sudska praksa upravnih sudova, na način da je njime isključena promjena cijene u ugovorima u tzv. posebnim sektorima, posebno u onima čiji predmet nije onaj na koji se odnosi Direktiva 2004/17, nego je s potonjima funkcionalno povezan?

____________

1     Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (SL 2004., L 134, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 1., str. 43.)