Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Consorzio Italian Management, Catania Multisevizi SpA kontra Rete Ferroviaria Italiana SpA

(C-561/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Consorzio Italian Management, Catania Multisevizi SpA

Alperes: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Köteles-e az olyan nemzeti bíróság, amelynek határozatai ellen nincs jogorvoslati lehetőség, az EUMSZ 267. cikk alapján az uniós jog értelmezésével kapcsolatos valamely kérdést előzetes döntéshozatal céljából főszabály szerint azokban az esetekben is előterjeszteni, amelyekben a szóban forgó kérdést az eljárásban részt vevő egyik fél az eljárás megindítását vagy a perbe bocsátkozását, illetve azt követően terjeszti elő, hogy a bíróság első alkalommal megkezdi az ügyben való tanácskozást, vagy azt követően is, hogy már egyszer terjesztettek előzetes döntéshozatal iránti kérelmet az Európai Unió Bírósága elé?

A fentiek alapján összeegyeztethető-e az uniós joggal (különösen az EUMSZ 4. cikk (2) bekezdésével, az EUMSZ 9. cikkel, az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének e) pontjával, az EUMSZ 106. cikkel, az EUMSZ 151. cikkel – és az abban említett, 1961. október 18-án Torinóban aláírt Európai szociális chartájával, valamint a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló 1989. évi közösségi chartával –, az EUMSZ 152. cikkel, az EUMSZ 153. cikkel, az EUMSZ 156. cikkel, az EUSZ 2. cikkel és az EUSZ 3. cikkel, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 28. cikkével) a 163/2006. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 163/2006 115., 206. és 217. cikkének a közigazgatási ítélkezési gyakorlatban szereplő olyan értelmezése, amely kizárja az árak felülvizsgálatát az úgynevezett különös ágazatokra vonatkozó szerződések esetében, elsősorban azok tekintetében, amelyek tárgya eltér a 17/2004 irányelvben1 említettektől, de amely eszközként kapcsolódik az utóbbiakhoz?

A fentiek alapján összeegyeztethető az uniós joggal (különösen az EU Alapjogi Chartájának 28. cikkével, az egyenlő bánásmód EUMSZ 26. cikkben és az EUMSZ 34. cikkben rögzített elvével, valamint a vállalkozás szabadságának az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikke által is elismert elvével) a 163/2006. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 115., 206. és 217. cikkének a közigazgatási ítélkezési gyakorlatban szereplő olyan értelmezése, amely kizárja az árak felülvizsgálatát az úgynevezett különös ágazatokra vonatkozó szerződések esetében, elsősorban azok tekintetében, amelyeknek tárgya eltér a 17/2004 irányelvben említettektől, de amely eszközként kapcsolódik az utóbbiakhoz?

____________

1     A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 134., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 6. fejezet, 7. kötet, 19. o.).